Browsing by Subject การปฏิบัติธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2006Living the dhamma : integration of buddhist practice into the lives of Bangkok laypeopleNissara Horayangura
2554กระบวนการเสริมพลังคำสอนพระพุทธศาสนาในสังคมไทย : ศึกษากรณีการสอนพระพุทธศาสนา ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานครสุชาดา ไพยรัตน์
2551การปฏิบัติธรรมกับการอบรมพัฒนาร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุไทยศิริพร สันถวชาติ
2552การพัฒนาแหล่งพักอาศัยเพื่อการท่องเที่ยวด้านการพัฒนาจิตใจเชิงปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณัง เลณัง เฉลิมราช 60 ปี และวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารสุวรรณา กิจก้องชัย
2541ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร ความทันสมัยและความเชื่อ ความศรัทธา และการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตศาสนิกชนคาทอลิกนิภา เมืองรัตน์
2547ชักม้าชมเมือง : กวีนิพนธ์พุทธบูชาวรรณภา ชำนาญกิจ
2551ผลเฉียบพลันของการเดินจงกรมต่อระดับความดันโลหิต ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไทยดวงรัตน์ ชลศฤงคาร
2549เครือข่ายการสื่อสารของกลุ่มผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดแดนสงบอาสภาราม จ.นครราชสีมาวรลักษณ์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์
2551แนวคิดเรื่องการทำงานคือการปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาสศรียุดา อนุวรรณะวิภาค