Browsing by Subject การปนเปื้อนในอาหาร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015ARCOBACTER CONTAMINATION IN TWO POULTRY PROCESSING PLANTS IN THAILANDLuck Hankla
2015Human health risk assessment of arsenic, cadmium, and zinc exposure through rice consumption in BangkokSupanad Hensawang
2008Influence of production environment on sterility of parenteral nutrition admixtures at Ramathibodi HospitalWanida Watbamrungsakul
2011Rapid and highly sensitive analysis of ethoxyquin residues in shrimp using ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometrySongkran Chikakul
2550การตรวจพิสูจน์ยีนที่ควบคุมการสร้างพิษเอนเทอโรท็อกซินของเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่เพาะแยกได้จากแหนมหมูพงศ์ธร พุ่มแตงอ่อน
2546การบริโภคดินโดยคนไทย อายุระหว่าง 20-45 ปี ในจังหวัดปทุมธานีดวงกมล ขาวขำ, 2522-
2549การปนเปื้อนของ Escherichia coli และ Faecal streptococci ในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปรุงสุกพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็งและการพัฒนาแบบจำลองการล้างและกำจัดเชื้อในสายการผลิตสุรีย์ มีทอง
2545การปนเปื้อนของสารพิษ aflatoxin ในผลิตภัณฑ์อาหารวีระชิต แหวนหล่อ; วิโรจน์ ไววานิชกิจ
2541การปนเปื้อนและสาเหตุการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี1 และเอ็ม1 ในนมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที รสชอคโกแลต : รายงานผลการวิจัยสุเทพ เรืองวิเศษ
2550การประเมินการปนเปื้อนของ Escherichia coli และ Faecal Streptococci ในกระบวนการผลิตเนื้อไก่ปรุงสุกพร้อมบริโภคธัญญาพร อู๋ไพจิตร
2553การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนไทยจากการบริโภคอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ปนเปื้อนสารหนูอนินทรีย์เฟื่องฟ้า โสภณพงศ์พิพัฒน์
2553การประเมินและการจัดการความเสี่ยงของ Listeria spp. ในผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกแช่เยือกแข็งพรรณิดา เตชะหรูวิจิตร์
2557การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ 3-อะมิโน-2-ออกซาโซลิดิโนนอุมาพร พิมพิทักษ์; ทรงจันทร์ ภู่ทอง; กิตตินันท์ โกมลภิส; นันทิกา คงเจริญพร; อณุมาศ บัวเขียว; พลกฤษ์ แสงวณิช
2557การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ 3-อะมิโน-2-ออกซาโซลิดิโนน : รายงานการวิจัย ปีที่ 1อุมาพร พิมพิทักษ์; ทรงจันทร์ ภู่ทอง; กิตตินันท์ โกมลภิส; นันทิกา คงเจริญพร; อณุมาศ บัวเขียว
2549การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อคลอแรมเฟนิคอลในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบฮอลโลว์ไฟเบอร์สุนิสา ด้วงสอาด
2552การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เพื่อประเมินการปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์อาหาร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิริพัสตร์ ไชยันต์; ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์; ดวงหทัย เพ็ญตระกูล
2552การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัยอรวรรณ ชัยลภากุล; นาตยา งามโรจนวณิชย์; ธรรมนูญ หนูจักร; นงนุช เหมืองสิน; ลักษณา ลิ่มสวรรค์
2551การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัยอรวรรณ ชัยลภากุล
2523การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารสุพัตรา ศรีไชยรัตน์; ศิริชัย ธรรมวานิช; อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
2538ผลของชนิดของผลไม้และน้ำเชื่อมต่อการละลาย ของดีบุกในผลไม้รวมกระป๋องสิรินดา กุสุมภ์