Browsing by Subject การฝึกหัดครู

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการของนิสิตครูผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเชิงเปรียบเทียบณัฐธิดา พิมพ์หิน
2560การพัฒนากระบวนการนำครูใหม่เข้าสู่วิชาชีพ โดยใช้แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเป็นฐานร่วมกับการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนเกรียง ฐิติจำเริญพร
2541การพัฒนากระบวนการสอนอ่านโดยใช้พอร์ทโฟลิโอการสอนอ่าน เพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาชีพครูของนิสิตปริญญาโท สาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสำลี ทองธิว
2561การพัฒนารูปแบบการผลิตครูเพื่อรองรับการศึกษายุค 4.0 : รายงานการวิจัยอภิภา ปรัชญพฤทธิ์
2543การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
2528การวิเคราะห์การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบัน ฝึกหัดครูในกรุงเทพมหานครสำเร็จ ประเสริฐสุข
2529การวิเคราะห์งานวิจัยด้านครุศึกษาในประเทศไทยจารีรัตน ปรกแก้ว
2560การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศของครูพี่เลี้ยงที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภานุพันธุ์ ขันธะ
2513การศึกษาปัญหาการจัดและการบริหารด้านพลศึกษา ในสถาบันฝึกหัดครูเสมือน พิชิตกุล
2511การศึกษาปัญหานิเทศการสอนของอาจารย์นิเทศก์ในโครงการฝึกหัดครูชนบทของสถาบันฝึกหัดครูสุมนา ไตลังคะ
2511การศึกษาปัญหาในการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต ในสังกัดกรมการฝึกหัดครูอมร พรหมมีฤทธิ์
2512การศึกษาห้องปฏิบัติการหลักสูตรในสถาบันฝึกหัดครูในประเทศไทยจุฑารัตน์ วาศวิท
2519การเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยครูลำปางจักรกฤษณ์ สำราญใจ
2516ความคิดเห็นของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของครูที่สำเริจการศึกษาจากสถาบันฝึกหัดครูคนึง จันทวงศ์
2525ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมการเตรียมครูคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในนกลุ่มวิทยาลัยครูภาคใต้สำรวม พุ่มวิเศษ
2529ตัวแปรที่สัมพันธ์กับทัศนคติต่อวิชาชีพครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาศิริธร ทัดติ
2519ปัญหาการฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนาตยา ภัทรแสงไทย
2551สภาพปัจจัยและการส่งเสริมการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : พหุกรณีศึกษาวัชราภรณ์ เขื่อนวัง; สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา
2518แนวโน้มการเลือกวิชาเอกและวิชาโทของนักเรียนครูปราณี วิชกูล
2518แนวโน้มการเลือกวิชาเอกและวิชาโทของนักเรียนครูปราณี วิชกูล