Browsing by Subject การพัฒนาอุตสาหกรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019Role of Global Production Networks on Development of Automotive Industry in selected ASEAN countries-
2532กระบวนการแรงงานในระบบอุตสาหกรรมของประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ฟาร์เลน, บรุซ แม็ค
2555การประเมินขีดความสามารถของอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศไทยกิตติคุณ กิ่งแก้ว
2543การปรับตัวของอุตสาหกรรมเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงชนิกานต์ ภู่สว่าง, 2518-
2552การพัฒนานโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และโมชันแคปเจอร์ในประเทศไทยวีระยุทธ ประชุมชน
2532การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนของชาวชนบทอีสานในประเทศไทยวันชัย ริจิรวนิช; อนุกูล คลังบุญครอง
2552นวัตกรรมการออกแบบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยดวงกมล ลิ่มวงศ์
2549บทบาทกลุ่มทุนไทยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์พิศาล รุ่งกิจวรเสถียร
2527บทบาทของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร ในประเทศไทยศิริลักษณ์ โสภานุเคราะห์
2540บทบาทและการปรับตัวของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนไทย ในอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ในทศวรรษ 1990ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ
2535ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของอุตสาหกรรม ในชุมชนเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครสิทธิศักดิ์ ปฐมวารี
2537ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสมชัย สายสุขสวัสดิ์
2554ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังต่อชุมชนบ้านแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีสุภัทรา ตันเงิน
2554ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอุตสาหกรรมการจัดประชุม และนิทรรศการเชิงสร้างสรรค์ของไทยตรรกะ เทศศิริ
2537รูปแบบการใช้ที่ดินอันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวถนน : ศึกษากรณีถนนเศรษฐกิจ 1 จังหวัดสมุทรสาครสรากร บรรจงจิตต์
2551ศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตปลาเผาะ (Pangasius sp.) ไทยวรานิษฐ์ บัลลังก์โพธิ์
2560แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายพีรดา กมลพัฒนะ