Browsing by Subject การมีส่วนร่วมทางการเมือง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Media and political protest in Thailand : a case study of the coverage of the March to May 2010 protest in the Bangkok Post and the nationFratticioli, Alessio
2552การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นชมัยพร ชมกุล
2550การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษากลุ่มนักเรียนเพื่อประชาธิปไตยดวงแก้ว จันทร์สระแก้ว
2539การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในการปกครองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสุขาภิบาลในเขตจังหวัดนนทบุรีเฉลิมพล มิ่งเมือง
2552การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรีปิยกานดา บุญนิธิ
2539การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของข้าราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสิทธินันท์ มานิตกุล
2534การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นไทยมุสลิม : ศึกษาเฉพาะกรณีใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้วรทัศน์ วานิชอังกูร
2553การเคลื่อนไหวของขบวนการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์อุบลพรรณ กระจ่างโพธิ์
2542การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครสุธาสินี ไกรฤกษ์
2540การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนกับความรู้ ทัศนคติ และการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยฐิติ วิทยสรณะ
2543การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนิลุบล ใจอ่อนน้อม, 2513-
2558การเมืองกับเพศสภาพ: อัตลักษณ์ร่วมและอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มเกย์ ภายใต้บริบทความขัดแย้งและการแบ่งขั้วทางการเมืองธนา ร่างน้อย
2547การแสวงหาข่าวสารทางการเมือง จิตสำนึกประชาธิปไตยและการมรส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่านนิตยสารแนวการเมืองเขตกรุงเทพมหานครชญานิน เจิมมาก, 2521-
2545ช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง : ศึกษาเจตนาผู้ร่างกฎหมายกับพฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้เลือกตั้งดำรงค์ศักดิ์ ยอดทองดี
2544ทางสองแพร่งของการมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชนในการเลือกตั้ง : ศึกษากรณีเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง (คป.กต.)ขจรศักดิ์ เสวกโกเมต
2553บทบาทขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในการสร้างพื้นที่สาธารณะทางการเมืองผ่านรายการเวทีสาธารณะและนักข่าวพลเมืองทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว
2557ปัญหาของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ธีรเดช ลิ้มเทียมเจริญ
2549ผู้หญิงกับการเมือง : ศึกษากรณีปัจจัยต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองฐิติรัตน์ วิชัยดิษฐ
2541พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2540 และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครบุญจิระ พุทธิศรี
2519มโนทัศน์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษาจีรวรรณ สร้อยน้ำ