Browsing by Subject การระบายอากาศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การกระจายของฝุ่นและเชื้อราบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ณัติฐพงศ์ เด่นจักรวาฬ
2546การพัฒนาระบบระบายอากาศชนิดไหลในแนวดิ่ง และการศึกษาประสิทธิภาพของไซโคลนสครับเบอร์ สำหรับโรงงานผลิตแผ่นกระดานโต้คลื่น : รายงานฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2547การพัฒนาระบบระบายอากาศชนิดไหลในแนวดิ่ง และการศึกษาประสิทธิภาพของไซโคลนสครับเบอร์ สำหรับโรงงานผลิตแผ่นกระดานโต้คลื่น : รายงานฉบับสมบูรณ์วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
2558การพัฒนาวิธีการออกแบบสำหรับท่อลมที่ทำจากผ้าทวีพงศ์ สิริคุตตานนท์
2542การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์การไหลของอากาศภายในอาคารกำแหง จิตต์โสภักตร์
2544การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ : การคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของอัตราการไหลในช่องเปิดที่ซับซ้อน (การไหลแบบราบเรียบ)ณัฐวุฒิ วลัยกนก, 2521-
2536การวิเคราะห์สภาวะน่าสบายและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ของอาคารสถาปัตยกรรมไทย : รายงานผลการวิจัยสุนทร บุญญาธิการ; ธนิต จินดาวณิค
2558การศึกษาเชิงตัวเลขของการระบายควันในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน MRTกิตตินันท์ บุญเปี่ยม
2542การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการระบายอากาศในระบบหลายห้องสุเมธ เหมะวัฒนะชัย
2547การออกแบบระบบระบายอากาศที่เหมาะสมสำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อวสันต์ เลาห์กมล, 2522-
2543การเพิ่มประสิทธิภาพการผสมในห้องที่มีการระบายอากาศโดยการปรับเปลี่ยนทางออกของช่องปล่อยอากาศทศพล สถิตย์สุวงศ์กุล
2553ประสิทธิภาพการระบายอากาศของปล่องระบายอากาศสำหรับอาคารอยู่อาศัยรวมในประเทศไทยสุพจน์ ปริญญาเปรื่อง
2552ประสิทธิภาพของระบบผนังกระจกสองชั้นแบบใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติเชษฐพรรณ สินเจิมสิริ
2544ผลของขนาดช่องเปิดที่ผนังด้านท้ายต่อรูปแบบการไหลภายในห้องจากการศึกษาเชิงตัวเลขสุทธิโชค นันทสุขเกษม, 2520-
2545ผลของความเร็วลมต่อภาวะสบายเชิงความร้อนวัฒนา ศรีวาจนะ
2555แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในห้องพักของอาคารชุดพักอาศัยขนาดกลางขนิษฐานุช เลื่อนฉวี
2546แนวทางการออกแบบปล่องระบายอากาศสำหรับบ้านพักอาศัยในประเทศไทยชลธิษฐ์ ถนัดศิลปกุล
2547แนวทางการใช้รูปแบบการไหลเวียนกระแสลมของเรือนไทยในบ้านพักอาศัยสุบิน วงศ์ฝั้น, 2517-