Browsing by Subject การรู้สารสนเทศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะสารสนเทศ : การศึกษากลุ่มพหุบรรเลง สระมูล
2554การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาช่อบุญ จิรานุภาพ
2556การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการรู้สารสนเทศสำหรับแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมกันและการเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิรี ตันติอนุนานนท์
2554การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานรูปแบบ INFOhio DIALOGUE และกระบวนการการเรียนรู้แบบสืบสอบ เพื่อเสริมสร้างการรู้สารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1อุทุมพร ชื่นวิญญา
2553การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศและทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราภรณ์ สินถาวร
2555การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โซเชียลบุ๊คมาร์กและวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรัตตมา รัตนวงศา
2553การพัฒนาโมดูลชุดฝึกอบรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศตามลักษณะของกลุ่มผู้เรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตนรีภัทร ผิวพอใช้
2547การรู้สารนิเทศของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1กมลรัตน์ สุขมาก
2552การรู้สารนิเทศของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคามภนิดา แก้วมณี
2557การศึกษาบทบาทครูสังคมศึกษาที่มีต่อการเสริมสร้างการรู้สารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาญาดา ศรีอรุณ
2554การส่งเสริมการรู้สารนิเทศสำหรับนักศึกษาในห้องสมุดมหาวิทยาลัยฐิติ คำหอมกุล
2550การเชื่อมโยงสื่อเพื่อลดช่องว่างทางดิจิตัล : การเชื่อมโยงสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตสู่วิทยุชุมชนศิวพร ศรีสมัย
2557การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อสอนการรู้สารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอรนุช เศวตรัตนเสถียร
2535ความต้องการและการใช้สารนิเทศ ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสุรภี ปีตะเสน
2543บทปริทัศน์บทความเรื่อง บทเรียนบางประการว่าด้วยการสร้าง "การรู้" จากข่าวสารดวงกมล ชาติประเสริฐ
2543บทเรียนบางประการว่าด้วยการสร้าง "การรู้" จากข่าวสารอนุช อาภาภิรม
2558ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองโดยใช้เทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ที่มีต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาพพิมพ์ เชื้อทหาร
2548ผลของการเรียนแบบค้นหาสารสนเทศบนเว็บตามกระบวนการ Big 6 ที่มีต่อทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีประวัตรวงศ์ ยางกลาง
2554ผลของการใช้สมุดบันทึกการอ่านที่มีต่อผลการเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด : รายงานการวิจัยบุษกร เลิศวีระศิริกุล
2554พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยจินดารัตน์ เบอรพันธุ์; สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล; ดวงเนตร วงศ์ประทีป; อรนุช เศวตรัตนเสถียร; เนณุภา สุภเวชย์; วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์; เสาวภา หลิมวิจิตร