Browsing by Subject การวัดความถนัดทางการเรียน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2514การดัดแปลงแบบทดสอบเหตุผลเชิงภาษา ความสามารถเชิงตัวเลขและเหตุผลเชิงนามธรรม จากแบบทดสอบความถนัดทั่วไปพูลศิริ แกล้วกลางศึก
2515การตรวจสอบความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ ของแบบทดสอบความถนัดทั่วไปฉบับภาษาไทยสุธา สัมภวะผล
2541การปรับแต้มเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยคะแนนความถนัดทางการเรียน : การเปรียบเทียบระหว่างวิธีการปรับเทียบอิควิเปอร์เซ็นไตล์ เชิงเส้นตรงและไออาร์ทีกนิษฐา แสนแก้ว
2550การพัฒนาแบบวัดความถนัดในการเรียนภาษาต่างประเทศตามทฤษฎีคาแนล-เอฟ โดยใช้การทดสอบแบบพลวัตสำหรับนักศึกษาไทยระดับปริญญาบัณฑิตวิเรขา ปัญจมานนท์
2521การพัฒนาแบบสอบชุดความถนัดจำแนกด้านเหตุผลเชิงนามธรรมกฤตกร กล่อมจิต
2518การวิเคราะห์ตัวประกอบแบบสอบถามความถนัดเชิงวิศวกรรม ฟอร์ม 2517มาณี สมิธิสัมพันธ์
2553การวิเคราะห์อภิมานคุณภาพของแบบวัดความถนัดอาภาพรรณ ประทุมไทย
2518การวิเคราะห์แบบสอบความถนัดเชิงศิลปศึกษาฤดีวัลย์ ศิรามังคลานนท์
2525การศึกษาความสัมพันธ์ของวิธีเรียนและความถนัดในการเรียนภาษาของผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ กับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแต่ละบุคคล : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร; กาญจนา ปราบพาล; ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ; ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์; นิภาพร รัตนพฤกษ์; ภัสสร สิงคาลวณิช; อมตา เวชพฤติ
2531ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 12สุชาติ เจริญนิตย์
2530ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนภาษา ความถนัดทางวิชาชีพ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิค ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาบุษยา ลิ้มทิพย์ดารา
2515ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความถนัดทางการเรียนเสาวนีย์ จันทร์เจิดศักดิ์
2515ความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการ และผลการสอบคัดเลือกวิชาเอกกับความสำเร็จในการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกสุจิตต์ รักษ์เผ่า