Browsing by Subject การว่ายน้ำ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การประเมินโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำเพื่อเป็นนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม แบบเรียนร่วมห้องเรียน : รายงานการวิจัยณัฐพร สุดดี; สุปราณี จิราณรงค์
2560การวิเคราะห์ข้อมูลทางคิเนมาติกส์ของการกระโดดน้ำแบบเท้านำเท้าตามในนักกีฬาว่ายน้ำชายอายุ 18-25 ปีทัตพิชา พงษ์ศิริ
2545การศึกษาปัจจัยทางชีวกลศาสตร์และสัดส่วนร่างกายที่มีอิทธิพลต่อสถิติในการว่ายน้ำท่าวัดวา ประเภทสปรินท์ ระยะทาง 50 เมตรณัฐิกา เพ็งลี, 2522-
2545การสร้างแบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์เน้นกระบวนการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนิรันดร์ วรรณวรเศรษฐ, 2521-
2527การเปรียบเทียบความเร็วต้นในการว่ายน้ำโดยใช้ท่าตั้งต้นต่างกันบำรุงศักดิ์ เพียรมั่นคง
2556การเปรียบเทียบปัจจัยทางสรีรวิทยาระหว่างนักกีฬาว่ายน้ำระยะสั้นและระยะกลางภัทราพร ชัยสำเร็จ
2545ผลของการฝึกกำลังกล้ามเนื้อลำตัวแบบการหดตัวคงที่ต่อความเร็วในการว่ายน้ำท่าครอว์ลระยะทาง 50 เมตรพิสิษฐ์ ธิติเลิศเดชา, 2508-
2518ผลของการฝึกเตะเท้าที่มีต่อความเร็วในการว่ายน้ำแบบวัดวานิพนธ์ กิติกุล
2540สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่น แห่งประเทศไทยสุภาพ พลอยแหวน