Browsing by Subject การสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 138  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A DEVELOPMENT OF A CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL) COURSE TO ENHANCE ENGLISH LANGUAGE ABILITIES, AGRICULTURAL CONTENT, AND CULTURAL KNOWLEDGE OF UNDERGRADUATE STUDENTSCharinee Chansri
2015THE EFFECTS OF COMMUNITY-BASED INSTRUCTION USING HYBRID LEARNING ON ENGLISH ORAL COMMUNICATION FOR TOURISM INDUSTRY OF UNDERGRADUATE STUDENTSKitjanat Tangjitnusorn
2528กระบวนการสอนเพื่อสร้างลักษณะการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สายสมร ทองคำ
2533การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นสำเนา เนื้อทอง
2523การนำวิธีสอนในสมัยพุทธกาลมาใช้สอนจริยศึกษาในระดับประถมศึกษาประดิษฐ์ พรหมเสนา
2546การนำเสนอปฏิบัติการทางเลือกของการเรียนการสอนตามสภาพจริง ในวิชาหลักสูตรและการสอนทั่วไป สำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
2555การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนโลกศึกษาสำหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาสุทธิพร แท่นทอง
2530การประเมินการฝึกอบรมนำร่องตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2530การประเมินการฝึกอบรมนำร่องตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษา : อภิปรายผลและข้อเสนอแนะสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2523การประเมินแผนการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทย ชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 โดยใช้ปุยแซนส์เทคนิควิชิต ทองนุ้ย
2541การพัฒนากระบวนการสอนอ่านโดยใช้พอร์ทโฟลิโอการสอนอ่าน เพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางการอ่านของนักเรียนประถมศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาชีพครูของนิสิตปริญญาโท สาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสำลี ทองธิว
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วรวรรณ เหมชะญาติ
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณีทิศนา แขมมณี; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์; ชนาธิป พรกุล
2545การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับอุดมศึกษาวิจารณ์ พานิช
2549การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโฟร์แม็ทซีสเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนวิเชียร หรูวิจิตร์พงษ์
2558การพัฒนารูปแบบการสอนตามกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับนิสิตนักศึกษาครูปานเพชร ร่มไทร
2540การพัฒนารูปแบบการสอนบูรณาการเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
2540การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้สาระอิงบริบท เพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาวิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล
2558การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบข้ามทฤษฎีเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตนารท ศรีละโพธิ์
2539การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัยทางการศึกษาพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์