Browsing by Subject การสอบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
1992Diagnostic examination with feedback information for educational improvement in the innovative medical curriculumJaitip Paiboon
2551การพัฒนาเชิงโมเดลสาเหตุของการทุจริตในการสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานครอรนุช หงวนไธสง
2553การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
2554การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการสอบและคะแนนสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น; ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง; สุวิมล ว่องวาณิช
2540การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร ที่มีผลต่อความวิตกกังวล ในการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานครรังรอง งามศิริ
2518การวิเคราะห์แบบสอบคัดเลือกนักศึกษาพยาบาล วชิรพยาบาล ปีการศึกษา 2517ช่อลดา พันธุเสนา
2549การเปรียบเทียบคุณภาพและอัตราความคลาดเคลื่อนของการกำหนดเกรดแบบอิงกลุ่ม และอิงเกณฑ์ เมื่อใช้แบบสอบเลือกตอบที่มีการตอบ และการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนด้วยวิธีแตกต่างกันรัตนา ไชยตรี
2522การเปลี่ยนคำตอบในการทำข้อสอบชนิดเลือกตอบกานดา ทองวัฒนะ
2551ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลทางการเรียนกับความวิตกกังวลทั่วไปและความวิตกกังวลในการสอบคมกฤช มามะเริง
2558ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการสอบกับคะแนนสอบและค่าการเดาของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกต่างกันในการทดสอบที่มีความสำคัญต่ำพรพิมล ค่อมสิงห์
2553ความเครียด การจัดการกับปัญหา และความสุขในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยณันทิกา ฉัตรทอง; ประภัสสร ฉันทศิริเวทย์; รัชติญา จำเริญดารารัศมี
2553ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายณัฐินี ณ เชียงใหม่; นริศรา วงศ์รัตน์; รสสุคนธ์ ธิติศักดิ์
2552ผลกระทบของการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานที่มีต่อฟฤติกรรมการสอนของครูในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยแบบผสมวันดี สมมิตร
2558ผลของการสอบระดับชาติที่มีต่อครูและนักเรียน: การวิเคราะห์ปรากฏการณ์วอชแบคปาริฉัตร ปิติสุทธิ
2554ระยะห่างระหว่างโต๊ะสอบ เพื่อป้องกันการทุจริต โดยใช้ การแลกเปลี่ยนระหว่างความเร็วกับความแม่นยำกรองกาญจน์ วิวัฒน์วิศวกร
2549อิทธิพลของคุณลักษณะคัดสรรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการละเว้นการตอบข้อสอบรูปแบบเสนอคำตอบนงค์ลักษณ์ บุญเกิด