Browsing by Subject การหกล้มในผู้สูงอายุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การพัฒนาขั้นตอนวิธีตรวจหาการหกล้มด้วยไคเนกต์ประชารัฐ สงัดศัพท์
2552การพัฒนาเครื่องฝึกการทรงตัวโดยใช้เกมส์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการทรงตัวมานะ ศรีวิรัตน์
2553ประสบการณ์ความกลัวต่อการหกล้มของผู้สูงอายุลักษณา มะรังกา
2557ปัจจัยทำนายการหกล้มในผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันปวันรัตน์ ศรีคำ
2552ผลการใช้โปรแกรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุต่อประสิทธิผลของทีมการพยาบาลและพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชนฐิติมญชุ์ ปัญญานะ
2545ผลของโปรแกรมการลดความเสี่ยงต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุที่บ้านชุลี ภู่ทอง
2558ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมหทัยทิพย์ ใจปิติ
2557เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมและการนำไปใช้คัดกรองความเสี่ยงในการล้มและภาวะพึ่งพาในผู้สูงวัยไทยเตชภณ ทองเติม