Browsing by Subject การเรียนรู้ (จิตวิทยา)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2527การทดลองกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลของการช่วยตนเองไม่ได้ ที่เกิดจากการเรียนรู้ที่มีต่อความมั่นใจในการทำงานและผลงานในภายหลังนภาพร จึงพัฒนาปรีชา
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาวชิราวุธวิทยาลัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทิศนา แขมมณี; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์; ชนาธิป พรกุล
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนราชวินิต (ประถมศึกษา) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทิศนา แขมมณี; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์; ชนาธิป พรกุล
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วรวรรณ เหมชะญาติ; อรชา ตุลานันท์; ทิศนา แขมมณี; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; ชนาธิป พรกุล
2538การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ : รายงานการวิจัยอุทุมพร จามรมาน; ปทีป เมธาคุณวุฒิ; สุวิมล ว่องวาณิช
2540การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิต นักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานการวิจัยอุทุมพร จามรมาน; ปทีป เมธาคุณวุฒิ; สุวิมล ว่องวาณิช
2554การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาตามสภาพจริงเป็นฐาน และซุปเปอร์เลิร์นนิ่งเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับอาชีพกรรมการผู้ตัดสินกีฬากฤษฎ์ มีมุข
2550การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์ในวิชาการออกแบบ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตอินทิรา พรมพันธุ์
2547การพัฒนาเครื่องมือวัดปัญญาด้านการรับรู้ภาวะการเคลื่อนไหวของร่างกายสมบูรณ์ อินทร์ถมยา
2553การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6รังสิรัศม์ นิลรัตน์
2519การรบกวนซึ่งกันและกันในการเรียนรู้และการจำความหมายคำเยอรมัน และฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศพิมพ์พรรณ เสนะวีณิน
2557การวิจัยกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์วิธีการส่งเสริมใจใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเกียรติชัย ด้วงเอียด
2550การวิจัยและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถทางการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษานริศรา เสือคล้าย
2553การวิเคราะห์แบบการเรียน ความสุขในการเรียน และทักษะการเรียนเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกานต์ฤทัย ชลวิทย์
2548การศึกษาสภาพและปัญหาการส่งเสริมมิตรภาพในเด็กวัยอนุบาลของครูและผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครปราณี ไชยภักดี
2513การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความกังวลใจสูง กับนักเรียนที่มีความกังวลใจต่ำศุภลัคน์ พรรธนะแพทย์
2538การศึกษาแบบการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ : รายงานการวิจัยอาชัญญา รัตนอุบล
2553การสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยด้านเด็กและครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กด้วยเอ็มเอเอสอีเอ็มจริยา ชื่นศิริมงคล
2526การเปรียบเทียบการถ่ายโยงการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้โฟร์แฮนด์วอลเลย์ที่มีต่อการเรียนโฟร์แฮนด์ กับการเรียนรู้โฟร์แฮนด์ที่มีต่อการเรียนโฟร์แฮนด์วอลเลย์ ในกีฬาเทนนิสวันชัย กิติศรีวรพันธุ์
2530การเปรียบเทียบการระลึกได้ทันทีในเนื้อหาร้อยแก้ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อมีและไม่มีจินตภาพจากการฟังและการอ่านเรียง สุวรรณพงศ์