Browsing by Subject การโน้มน้าวใจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 57  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กระบวนการตัดสินใจและอิทธิพลของสื่อบุคคลและสื่อมวลชนที่มีต่อการตัดสินใจเลิกเล่นการพนันฟุตบอลของกลุ่มผู้เล่นการพนันฟุตบอลวริทธิ์ โอนพรัตน์วิบูล
2547กระบวนการสื่อสารผ่านคุตบะฮฺวันศุกร์ของชาวไทยมุสลิมธารินี ธาดาดุสิตา, 2524-
2552กระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ที่มีต่อเยาวชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ในปี พ.ศ. 2551-2552สโรชา เตชะกฤตภูริพงศ์
2545กระบวนการสื่อสารในการเรียนร่วมของเด็กตาบอดกับเด็กสายตาปกติในห้องเรียนเกศกัญญา ชาญเชี่ยวกอบกิจ, 2515-
2548กระบวนการสื่อสารในโครงการ "โรงเรียนรักการอ่าน" ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครภัทราภา เพชรแก้ว
2546กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมในโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนจันท์สุดา ตันติวิชญวานิช, 2521-
2542กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับการตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างชาติวรวุฒิ ภักดีบุรุษ
2549กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของโครงการ 60 ปี 60 ล้านความดี น้อมเกล้าฯ ถวายในหลวงธันวภรณ์ ปฏิสังข์
2542กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของโครงการรณรงค์แยกประเภทขยะ ของสำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานครพิมพ์ใจ ปัทมสันติวงศ์
2547กลยุทธ์การสื่อสารของกองทัพบกเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมลัลธริมา เกื้อสกุล, 2514-
2543กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอัญชลี ถิรเนตร, 2517-
2543กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาจิตและคุณภาพชีวิต ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลิกยาเสพติดแบบฉับพลันภรินทร ทองลิ่ม, 2515-
2545กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการเพื่อบำบัดยาเสพติดปฏิบัติธรรมนำปัญญาเดชานนต์ มหาภาพ, 2518-
2552กลยุทธ์บุคคลต้นแบบในการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุนิศา เพี้ยนโอสถ
2553กลยุทธ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์สถานีบริการน้ำมัน พีทีที ไลฟ์ สเตชั่นวรอมาตย์ อมาตยกุล
2551กลวิธีการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจในคอลัมน์หมวดแฟชั่นในนิตยสาร SPICY พ.ศ.2549สุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์
2549การปฏิบัติการข่าวสาร ข่าวลือ และแบบแผนพฤติกรรมฝูงชนวุ่นวาย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเหตุการณ์โจรนินจา และเหตุการณ์จับนาวิกโยธินในภาคใต้ของประเทศไทยกิ่งอ้อ เล่าฮง
2540การพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความแบบโน้มน้าว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดของไวกอทสกีบังเอิญ สร้อยกล่อม
2552การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมธิดา ทานตะวัน
2557การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอมปริณดา แก้วทอง