Browsing by Subject การใช้ที่ดิน--ไทย--กรุงเทพฯ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียว ให้มีสิ่งปลูกสร้างประเภททาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์ กรณีศึกษา ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยลือชัย ครุธน้อย
2545การใช้พื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนที่ถูกรื้อย้ายจากบ้านใต้สะพานในกรุงเทพมหานครศุภชัย ถาวรสุภเจริญ, 2514-
2529โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์อมรา พงศาพิชญ์; สุวัฒนา ธาดานิติ; สุจริต คูณธนกุลวงศ์; วันชัย มีชาติ; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ; อุทัย บุญประเสริฐ; วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ; สุริชัย หวันแก้ว; ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ; พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์; วุฒิชัย พรรณเชษฐ์; นพนันท์ ตาปนานนท์; ประธาน อารีพล; แสงสันต์ พานิช; ธเรศ ศรีสถิตย์; จรัส สุวรรณมาลา
2540โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์วรรณศิลป์ พีรพันธุ์; ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์; นพนันท์ ตาปนานนท์; วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์; วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ
2540โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์วรรณศิลป์ พีรพันธุ์; ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์; นพนันท์ ตาปนานนท์; วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์; วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ
2540โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์วรรณศิลป์ พีรพันธุ์; ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์; นพนันท์ ตาปนานนท์; วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์; วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ