Browsing by Subject การใช้พลังงานไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542กลยุทธการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานราชการ : กรณีศึกษาอาคารกองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ดอนเมืองปริมลาภ วสุวัต
2541การควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงแรมกรณีศึกษา : โรงแรมขนาดกลางและเล็กกันต์ธร เก่งพล
2549การจัดสรรเส้นทางที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาถึงการควบคุมการเข้าถึงตัวกลางในโครงข่ายแอดฮอกโกวิทย์ สิทธิ
2559การตัดยอดโหลดสำหรับระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่มีการพยากรณ์โหลดและการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ด้วยมาตรฐาน IEEE1888ภาณุมาส สอาดวงค์
2554การประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า โดยการควบคุมค่าความต้องการพลังไฟฟ้า กรณีศึกษา : อาคารจัตุรัสจามจุารีครรชิต สำรอง
2553การประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในอาคารสำนักงานโดยการควบคุมค่าความต้องการพลังไฟฟ้า กรณีศึกษา : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอดิเทพ สุธรรมภาวดี
2539การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อการวางแผนการผลิตไพฟ้าระยะสั้นธิดารัตน์ จันทวี
2558การพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันแบบเวลาจริงระหว่างมาตรฐาน IEEE1888 และมาตรฐาน ETSI M2M สำหรับระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารณภัทร โกศลวรวัฒนกุล
2556การพัฒนาระบบการอ่านมิเตอร์โดยอัตโนมัติตามมาตรฐาน ZigBee Smart Energy Profileแชมป์ ประภาสวัสดิ์
2558การพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อควบคุมการใช้พลังงานสำหรับระบบจัดการพลังงานในโรงงานประกาศิต ศรีประไหม
2553การพัฒนาเชิงนวัตกรรมมิเตอร์อัจฉริยะแบบไร้สายสำหรับสังเกตการใช้ไฟฟ้าแบบเวลาจริงศุภมาส วิจารณ์
2555การพัฒนาแบบจำลองทางพลศาสตร์ของรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อทำนายอัตราการใช้พลังงานชญาดา ไชยมานนท์
2559การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารบนพื้นฐาน IEEE1888เขตต์นนท์ ชูพุทธิพงศ์
2554การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการเกิดแก๊สเรือนกระจกในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นโดยเทคโนโลยีการรักษาสภาพซีรัมน้ำทิ้งเจนจิรา ภูริรักษ์พิติกร
2550การวางแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงความไม่แน่นอนของการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าพรเทพ เทียบรัตน์
2539การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบแหล่งสะสมพลังงานแบบเก็บโดยน้ำแข็งในอาคารพาณิชย์วัฒนา ศรีวาจนะ
2553การศึกษาต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสำหรับงานก่อสร้างอาคารสูงพิชา ศรีพระจันทร์
2553การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 31, 32, 34, และ 35พัชรมาศ นุ่มดี
2553การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม : TSIC 33, 36, 37 และ 38เป็นธิดา มณีโชติ
2538การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครศศิวิมล ปาลศรี