Browsing by Subject กีฬา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การศึกษาการบริหารกิจกรรมกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศวรรณพร ทองตะโก
2516การศึกษาปัจจัยโปรแกรมการสอนและทักษะทางกีฬาบาสเกตบอลพิศวง เพชรคล้าย
2540การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดดำเนินการกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา ของศูนย์เยาวชนในกรุงเทพมหานครและเทศบาลธีรยุทธ รัตนกรแก้ว
2542การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลนัยนา หันมี
2541การสนับสนุนเชิงธุรกิจในการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13สมโชค กาญจนโรจน์
2516การเปรียบเทียบความสามารถทางบาสเกตบอลของนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม่ และวิทยาลัยครูจันทรเกษมรัตนา เกษมสวัสดิ์
2542การเปิดรับและการใช้ประโยชน์ข่าวสารกีฬาทางสื่อวารสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครพรรณพิมล วัฒนะภราดร
2516กิจกรรมทางกีฬา และสมรรถภาพทางกายณัฐยา วิสุทธิสิน
2528ความคิดเห็นของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ควบคุมนักกีฬาและนักกีฬา เกี่ยวกับปัญหาการจัดและการดำเนินการในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกธรรมเสถียร โรหิตเสถียร
2527ความคิดเห็นของนักการศึกษา ครูพลศึกษาและบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับคุณธรรมที่เกิดจากการกีฬาสุเทพ ชูสิมา
2557ความต้องการกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการในลานกีฬา กรุงเทพมหานครมรกต สมบัติศิลป์
2527ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกาย ทักษะทางกีฬาเฉพาะอย่าง ทัศนคติต่อวิชาชีพพลศึกษา และบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง
2516ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับทักษะการเล่นบาสเกตบอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแผน เจียระนัย
2519มานุษยมิติของนักกรีฑาชั้นหนึ่งของไทยศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ
2544สมญานามในข่าวและรายการกีฬาทางสื่อมวลชนเนตรทราย มณีโชติ, 2517-
2557แนวทางการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอกฤตกัญญา คชรินทร์