Browsing by Subject ก๊าซชีวภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 36  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013DESIGN AND DEVELOPMENT OF ETHYLENE CARBONATE PRODUCTION PROCESS FROM BIOMASSHattachai Aeowjaroenlap
2011Hydrogen production via sorption enhanced biogas steam reforming using nickel-based catalystsJanewit Phromprasit
2015PERFORMANCE ASSESSMENT OF A BIOGAS SORPTION ENHANCED CHEMICAL LOOPING REFORMING PROCESS INTEGRATED WITH HIGH TEMPERATURE PEM FUEL CELL SYSTEMSarunyou Kasemanand
2552การจัดการเทคโนโลยีในฟาร์มสุกรเพื่อประสิทธิภาพระบบแก๊สชีวภาพ : รายงานฉบับสมบูรณ์ขันทอง สุนทราภา
2554การดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ซิลิกาดัดแปรแววดาว ใจบุญ
2556การทำให้เป็นของเหลวของซังข้าวโพดอิมเพรกเนตด้วยแอลคาไลในเอทานอล-น้ำภาวะเหนือวิกฤตกอบโชค คำปวง
2556การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานไม้อัดแผ่นเรียบโดยถังปฏิกิริยาแบบแผ่นกั้นไร้ออกซิเจนวรรณิศา พงศ์จิตประเสริฐ
2559การบำบัดเบื้องต้นทางกายภาพและเคมีของผักตบชวาเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพพิมพ์นรินทร์ สังขสุทธิ์
2551การประเมินศักยภาพในการผลิตคาร์บอนเครดิตจากหลุมฝังกลบขยะภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครเบญจาภา จรณศักดิ์สกุล
2552การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอนน้ำเสียโรงงานผลิตกระดาษกล่องขาวเคลือบมันกนิษฐา วิมลรัตน์
2529การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากถั่วเหลืองโดยกรรมวิธีชั้นตะกอนจุลชีพไร้อากาศแบบไหลขึ้นณรงค์ จิตต์จรุเกียรติ
2559การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมกากอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตเครื่องดื่มและโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิชชุตา ตุ่มทอง
2555การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมของต้นข้าวโพดที่ปรับสภาพเบื้องต้นร่วมกับของเสียกลีเซอรอลชนกพร วงษ์วัน
2551การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชนเก่าด้วยระบบหมักอมรพรรณ แถมเงิน
2559การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนนงลักษณ์ นิธิกุลรัตนา
2556การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในหน่วยงานทหาร :กรณีศึกษากรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์อภิญญา จันทเขตต์
2556การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรโดยการหมักร่วมกับผักตบชวาสรศักดิ์ ท่าใหญ่
2554การผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าในระบบหมักไร้อากาศแบบขั้นตอนเดียวณัฐกาญจน์ ชราพก
2541การพัฒนาแบบจำลองของเครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมีแบบไร้อากาศ สำหรับผลิตแก๊สชีวมวลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบสิรีพร คชพันธุ์สุนทร
2526การย่อยสลายและการผลิตก๊าซชีวภาพของขยะแบบไร้ออกซิเจน โดยแบคทีเรียชนิดชอบความร้อนศักดิ์ชัย โอภาสวัตชัย