Browsing by Subject ข้อสอบ -- ความเที่ยง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การทดสอบอิงปริเขตสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2532การพัฒนาแบบสอบภาคปฏิบัติหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์เทียนพร รังษีอนุวัตรกูร
2539การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบสำหรับแบบสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยวิธีแมนเทล-เฮนส์เซลเกษร หว่างจิตร
2556การวิเคราะห์เชิงโมเดลความเข้าใจของนักเรียนในวิชาฟิสิกส์: กรณีศึกษาในไฟฟ้าสถิตสุนทร พิมเสน
2532การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด เลือกตอบที่มีจำนวนตัวเลือกของข้อกระทงแตกต่างกัน ในวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4วิชัย สินวัฒนาพานิช
2530การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบอิงเกณฑ์ โดยใช้วิธีการกำหนดจุดตัดด้วยวิธีประยุกต์รูปแบบของราสซ์ วิธีการใช้ทฤษฏีการตัดสินใจของแกลส และวิธีนับถอยหลังพานิช ศรีงาม
2524ผลของการเรียงลำดับข้อสอบและการได้รู้ค่าความยาก ของข้อสอบของแบบสอบ ที่มีต่อความยาก ความเที่ยงและความตรง ของแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โสภณา เหลืองวิลาวัณย์
2551ผลของความไม่เป็นอิสระของข้อสอบที่มีต่อค่าความเที่ยง ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ ค่าความสามารถของผู้สอบและสารสนเทศของแบบสอบเมื่อมีเงื่อนไขการทดสอบที่แตกต่างกันสุนทร เทียนงาม