Browsing by Subject ครอบครัว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541กลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวพวงชมพู บำรุงสุข
2545การทำงานบ้านของสามีในจังหวัดอุบลราชธานีนพพร ช่วงชิง
2538การทำหน้าที่ของครอบครัวในครอบครัวของเด็กที่มีภาวะซึมเศร้า และไม่มีภาวะซึมเศร้าวิระวรรณ อุประมาณ
2541การนำเสนอแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัยพัชรี วรจรัสรังสี
2545การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กนรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล
2550การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเชิงเปรียบเทียบการร่วมมือรวมพลังของครอบครัวในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนในเขตกรุงเทพมหานครที่อยู่ในช่วงชั้นต่างกันพนิดา มารุ่งเรือง
2545การวิเคราะห์เนื้อหาเพลงไทยสากลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวชุติมา เพ็งสุทธิ์
2536การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากร 3 วัยในประเทศไทยสุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์; เกื้อ วงศ์บุญสิน; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล
2522การศึกษาปัญหาทางครอบครัวของผู้ป่วยเรื้อรัง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกัญญา สุวรรณกิจบริหาร
2554การศึกษาองค์ประกอบการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยวิกฤตปฐมวดี สิงห์ดง
2510การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวตามทัศนะ ของเด็กที่กระทำผิดและเด็กที่ไม่กระทำผิดกฎหมายพิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์
2513การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมที่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ ของชาวไทยและชาวไทยมุสลิมสมพงษ์ ชีวสันต์
2547การสร้างความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นตราบาป ในกลุ่มผู้หญิงที่มีบุตรยากกังสดาล เชาว์วัฒนกุล
2554การสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยด้านเด็กและครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กด้วยเอ็มเอเอสอีเอ็มจริยา ชื่นศิริมงคล; อวยพร เรืองตระกูล; นงลักษณ์ วิรัชชัย
2545การสื่อสารต่างวัฒนธรรมและทัศนคติของคู่สมรสไทย-อเมริกัน เกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวและเครือญาติในชีวิตสมรสนิลอุบล บัวงาม, 2517-
2516การเปรียบเทียบความมีเหตุผลเกี่ยวกับการสมรสและชีวิตครอบครัว ระหว่างผู้มีการศึกษาสูงและผู้มีการศึกษาต่ำวารี ว่องพินัยรัตน์
2538การเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) : รายงานการวิจัยพัชรี วรจรัสรังสี; ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์
2535กิจกรรมในครัวเรือนของผู้สูงอายุไทยสิริพร วงศ์ตรี
2539ความคาดหวังของสตรีทำงานนอกบ้านต่อบทบาทในครอบครัวของคู่สมรสน้ำเพชร อยู่โต
2544ความคิดเห็นและการปฏิบัติในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวธารีพร ตติยบุญสูง, 2509-