Browsing by Subject ครอบครัว -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การวิเคราะห์รูปแบบค่าใช้จ่ายในการบริโภคของครัวเรือนไทยพรพิมล พันธ์พิมาย
2539การศึกษาบทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมคุณธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 1องุ่น พูลทวี
2545การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัยพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์; ธีระพร อุวรรณโณ; เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์; สุภาพรรณ โคตรจรัส; คัคนางค์ มณีศรี; พรรณระพี สุทธิวรรณ
2557การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทยเฌนิศา วิมไตรเมต
2542ครอบครัวของเด็กและเยาวชนกระทำผิด : จำแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานครจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
2542ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวไทยสุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์
2533บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนของนักเรียน ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามการรับรู้ของครูและนักเรียนเฉลิมชัย วาสะสิริ
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรึกษาพูดคุยระหว่างมารดากับบุตรในครอบครัวไทยนงลักษณ์ ปรีชาดิเรก
2542ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภรรยาน้อยของผู้ชายธิคำพร อดทน
2533อิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวชนชั้นล่าง ที่มีต่อลักษณะอำนาจนิยมในสังคมไทยศิริวรรณ ทิมวงศ์
2543แรงจูงใจทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการกระทำรุนแรง ของบิดามารดาในเขตกรุงเทพมหานครธวัช วงศ์สง่า