Browsing by Subject ครุศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2520การตรวจสอบแบบจำลองขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐาน ของครูประถมศึกษากับหลักสูตรวิทยาลัยครูนรีวรรณ เลอไกรสิทธิ์
2549การนำเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง ของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรครุศึกษา : รายงานผลการวิจัยทิศนา แขมมณี; พิมพันธ์ เดชะคุปต์; ชนาธิป พรกุล; นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์; ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์; ฤทัยรัตน์ ธรเสนา; อภิรักษ์ อนะมาน; ราเชน มีศรี
2547การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา : รายงานการวิจัยวลัย พานิช; อรรถพล อนันตวรสกุล; รัชนีกร หงส์พนัส
2528การพัฒนารูปแบบการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคสนาม ของนิสิตครู สาขามัธยมศึกษานิคม ตังคะพิภพ;
2561การพัฒนารูปแบบการผลิตครูเพื่อรองรับการศึกษายุค 4.0 : รายงานการวิจัยอภิภา ปรัชญพฤทธิ์
2554การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศกลวรรณ พาเรือง
2543การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏไพโรจน์ ด้วงวิเศษ
2503ครุศาสตร์ฉบับพิเศษ เนื่องในพิธีเปิดตึกใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
2516สัมฤทธิผลทางการเรียนวิชาครูของนิสิตครุศาสตร์ที่มี และไม่มีประสบการณ์การสอนจวงจันทร์ ชูกิตตยุทัย
2519หลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 2 ปี พ.ศ. 2497 ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2517จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์