Browsing by Subject ความต้องการ (จิตวิทยา)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014A STUDY OF ENGLISH PREPARATION NEEDS FOR THAI UNDERGRADUATE STUDENTS IN THE FACULTY OF ARCHITECTURE FOR THE INCOMING ASEAN ECONOMIC COMMUNITYSermsiri Prommeechai
2542การจัดการที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันและสถานีตำรวจดับเพลิงบรรทัดทอง เมื่อมีการย้ายตามแผนแม่บทเขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์
2517การพยากรณ์ความต้องการทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาประเสริญ รัตนะรัตน์
2548การศึกษาความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
2511การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของนิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวันกับการรับรู้ ที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนระจิต ตรีพุทธรัตน์
2549การศึกษาสภาพและความต้องการสวัสดิการของพยาบาลประจำการและผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานครพันธุ์ทิพย์ สมยืน
2547การเจรจาต่อรองของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนร้ายในกรณีคนร้ายจับตัวประกันปานจิต รวีอร่ามวงศ์, 2522-
2529การเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ชั้นปีที่ 1 และของนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 ตามที่ประเมินโดยแบบทดสอบ อี พี พี เอสประจักร พิพัฒนานนท์
2543การเปิดรับ ทัศนคติและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการกรองสถานการณ์ปัทมา คงบุญ
2557ความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้น ระยะกลาง และระยะสุดท้ายอภิญญา บุญเพ็ง
2557ความต้องการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของแฟนคลับฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยศุภณัฐ ชูศิลป์ทอง
2545ความต้องการการพัฒนาครูเรื่องการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร : พหุกรณีศึกษาชุตินธร ปานะดิษฐ, 2510-
2557ความต้องการกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการในลานกีฬา กรุงเทพมหานครมรกต สมบัติศิลป์
2531ความต้องการของครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา เกี่ยวกับการบริการของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวัลย์ลิกา รัตนโอภาส
2533ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดชุมพร เกี่ยวกับการรับบริการจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามมาตรการโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นชัชวาลย์ สวัสดิ์พานิช
2557ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงามณัฐกฤตา เซ็นเสถียร
2530ความต้องการบริหารเกี่ยวกับการออกกำลังกายของประชาชน ในหมู่บ้านเป้าหมายจังหวัดชุมพรกวิน คเชนทร์เดชา
2557ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการทางการกีฬาและการออกกำลังกายในการกีฬาแห่งประเทศไทยประภานันท์ โพธินาค
2533ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานห้องสมุดของบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุรวงศ์ ศรีสุวัจฉรีย์
2553ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียน: บทเรียนจากการสังเคราะห์งานวิจัยอวยพร เรืองตระกูล