Browsing by Subject ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การจัดการวารสารของห้องสมุดในศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี
2523การตั้งข่ายงานบริการสารนิเทศทางแพทย์และสาธารณสุขอุทัย ทุติยะโพธิ
2522การประสานงานระหว่างห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณีณา สวัสดิสรรพ์
2531การประสานงานระหว่างห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานความก้าวหน้าสุวรรณา เทภาสิต
2529การฝึกงานในห้องสมุด : แนวทางใหม่สู่ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดนานาประเทศสุมิตรา สงวนดีกุล
2529การยืมระหว่างห้องสมุด : ประวัติและพัฒนาการอุไร วุฒิวิกัยการ
2527การร่วมมือด้านวารสารและเอกสารโดยคณะอนุกรรมการกลุ่มวารสารและเอกสาร บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเรืองศรี จุลละจินดา; พิมอัจฉรา ปวนะฤทธิ์
2537การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐศรีสุภา สายสุ่ม
2526การใช้ทรัพยากรร่วมกันในงานห้องสมุดวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2543การใช้วารสารต่างประเทศร่วมกัน : กรณีศึกษาห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเบญจา รุ่งเรืองศิลป์
2528ข่ายงานห้องสมุดระดับภูมิภาคและระดับชาติอุทัย ทุติยะโพธิ
2527ความร่วมมือด้านงานบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาคณะอนุกรรมการกลุ่มงานบริการ
2553ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ในสังกัดเดียวกันชุติมาส บุญหนุน
2530อิฟลา '87จารุวรรณ สินธุโสภณ