Browsing by Subject ความสำเร็จ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013A QUANTITATIVE MULTI-CRITERIA CONSTRUCTION PROJECT EVALUATION SYSTEM AND APPLICATION IN CONTRACTOR SELECTION PROCESSThu Anh Nguyen
2552กระบวนการและปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จของการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจารุวรรณ ฤทธิเพชร
2551การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน วิธีเรียนแบบทางไกลพุดกรอง พิพัฒรัตนะ
2547การพัฒนาวิธีการประเมินความสำเร็จของโครงการฝึกอบรมครูตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐานวิยดา เหล่มตระกูล
2551การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสำเร็จในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาวนา เปลี่ยนศรี
2549การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความสำเร็จในวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครอัญชลี เซ่งตระกูล
2541การวิเคราะห์การอนุมานสาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากนกวรรณ จันทร์ไตร
2550การวิเคราะห์เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวลัยพร ศิริภิรมย์
2553การศึกษาการจัดการทีมกีฬาฟุตบอลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน ครั้งที่ 15วงศกร มีสมศักดิ์
2548การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 33 พ.ศ. 2548ภคภูมิ สุขเกษม
2548ความสัมพันธ์ของบทบาททางเพศกับความสำเร็จในอาชีพของผู้หญิงทำงานพรคนึง ผดุงกิจ
2509ความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จหรือความล้มเหลว กับระดับความปรารถนาและผลงานของนักเรียนพิสูจน์ สมบูรณ์
2550ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ บรรยากาศองค์การกับความสำเร็จในวิชาชีพการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมพรพรรณ อนุมาศ
2545ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนจากครอบครัว กับความสำเร็จในวิชาชีพ ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์นภดล คำเติม
2544ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ การสนับสนุนจากองค์การ กับความสำเร็จในวิชาชีพของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครเพ็ญจันทร์ เมตุลา
2547ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การสนับสนุนจากองค์การกับความสำเร็จในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐพัทราภรณ์ จีนกูล, 2518-
2556ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการเเข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชาย กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปี 2556ศิริพร สันติวัฒนา
2556ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการโค้ชกับความสำเร็จในการแข่งขัน ของนักกีฬาเทควันโดหญิงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42ดวงทิพย์ สวัสดีจันทร์
2546ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในตน การสนับสนุนจากองค์การ และความสำเร็จในชีวิตตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไปพันทิพย์ สีจ๊ะแปง
2553ความสำเร็จในด้านการแสดงภาพยนตร์ของสรพงศ์ ชาตรีในฐานะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2551เพนกวินทร์ แก้วกนกวิจิตร