Browsing by Subject ความสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013URBAN POVERTY AND HAPPINESS: A CASE STUDY FROM THIMPHU, CAPITALCITY OF BHUTAN.Sonam Yodzer
2554การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความคิดสร้างสรรค์ในงานที่ใช้หรือไม่ใช้ความสุขในสถานที่ทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่านวิมพ์วิภา วิทยารมภ์
2554การพัฒนามาตรวัดความสุขในการเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสำราญ สิริภคมงคล
2553การวิเคราะห์แบบการเรียน ความสุขในการเรียน และทักษะการเรียนเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกานต์ฤทัย ชลวิทย์
2556การศึกษาเปรียบเทียบความสุขในบริบทพุทธธรรม ความเชื่ออำนาจในการควบคุมตนและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีและไม่มีพฤติกรรมบนบานนิภาพร เหลืองวงศ์งาม; ประภาพรรณ เชิญกลาง; อภิพร เป็งปิง
2550การเปรียบเทียบความสุขในการเรียนและผลการเรียนระหว่างนิสิตปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์วุฒินันท์ เรืองเอี่ยม
2551ความผาสุกทางจิตวิญญาณและความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคชินัณ บุญเรืองรัตน์
2554ความรุนแรงระดับกลุ่มอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ การเผชิญปัญหา และความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย : การวิจัยแบบผสานวิธีจิระสุข สุขสวัสดิ์
2550ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน ลักษณะงานกับความสุขในการทำงาน ของบุคคลากรพยาบาลประจำสถานพยาบาล สังกัดกรมราชทัณฑ์รัชนี หาญสมสกุล
2551ความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขเชิงอัตวิสัยในเกษตรกรชนัดดา ภูหงษ์ทอง
2556ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเครียดและความสุขในนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีความเมตตากรุณาต่อตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่านวัชราวดี บุญสร้างสม
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอารมณ์ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และความสุขในการทำงานจตุวิทย์ กรวิทยโยธิน; นัชชา วรคุณพิเศษ; อภิมุขณ์ ตุรพงษ์
2552ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ลักษณะงาน ความขัดแย้ง ระว่างงานกับครอบครัว กับความสุขในการทำงานของ พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมวิภาวรรณ บุญมั่ง
2556ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ทุนทางจิตวิทยา และความสุขของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีกฤตยา โรจนรุ่งเรืองพร
2549ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณค่าในตน สภาพแวดล้อมในงาน กับความสุขในการทำงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานครกัลยารัตน์ อ๋องคณา
2546ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเข้มแข็งในการมองโลก การสนับสนุนทางสังคม กับความสุขสมบูรณ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครปิติมา ฉายโอภาส
2554ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพนพพล โพธินาม
2551ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการอธิบายและความสุขเชิงอัตวิสัยของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนงลักษณ์ ศรีบรรจง
2551ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน บรรยากาศจริยธรรมในการทำงาน กับความสุขในการทำงาน ตามการรับรู้ของพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครอัจฉรัช อุยยะพัฒน์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ การริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตน และความสุขของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายบัวบูชา เลิศวิริยะสวัสดิ์; ลักษณา ณ น่าน; ศศินาถ เทอดสิทธิพงศ์