Browsing by Subject ความเสมอภาคทางการศึกษา -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ประจักษ์ รัตนวิจิตร
2546การวิเคราะห์ผลของนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษา ที่มีต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทย ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ถึง 8 (พ.ศ. 2530-2544)สุริยะ เจียมประชานรากร
2529การเปรียบเทียบลักษณะของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือก กับประเภทโควตาในสถานศึกษาส่วนภูมิภาค สังกัดกรมอาชีวศึกษาศักดิ์ ภิรมย์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในประเทศไทยมัทยา บุตรงาม
2520ความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา : รายงานการวิเคราะห์การกระจายของโอกาสการเข้าศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาในแต่ละภูมิภาคสุภางค์ จันทวานิช; ชูศักดิ์ มั่งทองคำ
2548ความไม่เสมอภาคในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ : การวิเคราะห์แยกระดับความไม่เสมอภาคและแนวโน้มเอกรัฐ พิมไทย
2535ตัวแปรที่จำแนกความสำเร็จของนักเรียนในเขตภาคเหนือ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเภทโครงการพิเศษศิริ ศรีนวลฟูต๊ะ
2533บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนของนักเรียน ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามการรับรู้ของครูและนักเรียนเฉลิมชัย วาสะสิริ
2531ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตชนบทยากจน จังหวัดบุรีรัมย์สุขแก้ว คำสอน
2546วิกฤตยิ่งยวดของอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยจะอยู่รอดได้อย่างไรในศตวรรษที่ 21จรัส สุวรรณเวลา
2533สภาพการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียน เมืองราดวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์วัฒนา ศิลปศร