Browsing by Subject จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545Local contents : ฐานข้อมูลพื้นถิ่นในห้องสมุดดิจิตอลสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2548การพัฒนาความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานโครงการวิจัยเบญจา รุ่งเรืองศิลป์; สมร กรวิรัตน์; กัลยา ยังสุขยิ่ง; ระเบียบ แสงจันทร์; ปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์
2553การพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดนิกษา อภิบุณยภัค
2548การพัฒนางานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีเบ็นช์มาร์คกิ้ง กับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ : การวิจัยยุพิน จันทร์เจริญสิน
2549การพัฒนาส่วนต่อประสานของโปรแกรมดีสเปซสำหรับสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพรรณนิภา แซ่อึ้ง
2545การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี
2542การใช้และไม่ใช้เว็บไซต์สถาบันวิทยบริการ ของคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอรนุช เศวตรัตนเสถียร
2551ก้าวสู่ปีที่ 31 บนเส้นทางวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ
2534ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อป้ายในหอสมุดกลางสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปราณี อัศวภูษิตกุล
2522ความเป็นมาของสถาบันวิทยบริการกำจัด มงคลกุล
2552คู่มือการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริการสารสนเทศสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระเบียบ แสงจันทร์
2552คู่มือการใช้บริการห้องสมุด สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศุภกร เมาลานนท์; ระเบียบ แสงจันทร์
2523จากห้องสมุดไปสู่ศูนย์วิทยบริการจุฑารัตน์ แพส
2547จุดอ่อนสถาบันวิทยบริการยุพิน จันทร์เจริญสิน
2547ท่องโลกสารสนเทศกับวิทยบริการ : เอกสารประกอบการฝึกอบรม สำหรับ บุคลากรสายงานสนับสนุนการบริหารและบริการวิชาการของจุฬาฯ-
2522นโยบายและการดำเนินงานของหน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมนัส บุญประกอบ; ชัยยงค์ พรหมวงศ์
2545บทบาทของสถาบันวิทยบริการในการบริหารจัดการฐานข้อมูลในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2532มหาธีรราชานุสรณ์ 31สุมิตรา สงวนดีกุล
2538ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : แนวคิดและประสบการณ์-
2547ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายในสถาบันวิทยบริการ จุฬาฯอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์