Browsing by Subject ซอฟต์แวร์ -- การวัด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2014QUANTITATIVE COHESION COMPLEXITY MEASURE TO ENHANCING SOFTWARE QUALITYPimvard Charoenporn
2549การตรวจจับข้อบกพร่องในขั้นตอนการออกแบบเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์เชิงวัตถุธันยวัต จันทร์เปีย
2549การประมาณค่าความเสถียรเชิงตรรกะจากแผนภาพคลาสและแผนภาพซีเควนซ์ศุภวัชร์ รังสิยวัฒน์
2550การพัฒนาโครงร่างสำหรับหารูปแบบที่เหมาะสมของโมเดลการออกแบบเชิงวัตถุอติโรจน์ สืบวงศ์คล้าย
2557การระบุโอกาสสำหรับการรีแฟคทอริงแบบมูฟเมท็อดโดยใช้ทฤษฎีการตัดสินใจศศิพัชร บุญขวัญ
2551การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือค้นหาร่องรอยที่ไม่ดีสำหรับโปรแกรมภาษาจาวาขันติ ยี่สุ่น
2549ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการรีแฟคทอริงกับคุณภาพซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรวัดเชิงวัตถุศิรธันย์ ศุภธนะรัตน์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรวัดเชิงวัตถุจากแผนภาพคลาส และมาตรวัดเชิงวัตถุจากแผนภาพซีเควนซ์ภักดิ์ธิดา ปานมา
2550ระบบสนับสนุนกลุ่มกระบวนการการวัดและวิเคราะห์ตามแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถบูรณาการ ระดับความสามารถที่ 1สุทธณี บัญชาวิมลเชษฐ
2556เครื่องมือตรวจสอบความครอบคลุมการทดสอบแบบบูรณาการของซอฟต์แวร์เชิงวัตถุพัชร์วรรณ อักษรศรี