Browsing by Subject ญาณวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การประเมินค่าทางญาณวิทยาของวิกิพีเดียอดิศร กรอบกระจก
2554การสำรวจความรู้และเจตคติต่ออาการหลั่งเร็ว กรณีศึกษาผู้ใช้บริการคลินิกชายมนตรี จันทร์ศรี
2553การอ้างเหตุผลของญาณวิทยาชาติพันธุ์เกี่ยวกับความรู้พิชญพงศ์ ทรัพยสิทธิ์
2543การเปลี่ยนความเชื่อเวทิน ชาติกุล
2552การให้เหตุผลสนับสนุนความรู้ก่อนประสบการณ์ศิรประภา ชวะนะญาณ
2546ความรู้มีเพศด้วยหรือ : ญาณวิทยาสตรีนิยมสิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ
2545ญาณวิทยาเชิงธรรมชาติของไควน์วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ
2535ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นประสบการณ์นิยมหรือไม่?ลักษณ์วัต ปาละรัตน์
2560ประเด็นทางญาณวิทยาในแนวคิดเรื่องชุมชนแห่งการสืบเสาะของแมทธิว ลิปแมนณฐิกา ครองยุทธ
2538ปรัชญาการศึกษาของไส บาบาสุภาพ พิทักษ์วงศาโรจน์
2544มโนทัศน์เรื่องความแปรเปลี่ยนในปรัชญาของจวงจื่อนารท ศรียามินธน์, 2520-