Browsing by Subject ตัวแปร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การกำหนดตัวแปรในการวิจัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2529การกำหนดตัวแปรในการวิจัยสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2532การวิเคราะห์ตัวแปรที่จำแนกระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าและสูงกว่าระดับความสามารถ เขตการศึกษา 5สุรัตน์ อังกุรวิโรจน์
2532ตัวแปร แน่ใจแล้วหรือว่ารู้จักรัตนะ บัวสนธ์
2537ตัวแปรจำแนกกลุ่มที่ตอบกับกลุ่มที่ไม่ตอบแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานครวนิดา ศูนย์จันทร์
2535ตัวแปรที่จำแนกความสำเร็จของนักเรียนในเขตภาคเหนือ ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเภทโครงการพิเศษศิริ ศรีนวลฟูต๊ะ
2533ตัวแปรสำหรับการวิจัย : การคัดเลือก การวัดและการควบคุมศิริชัย กาญจนวาสี
2533สมมติฐานการวิจัยสวัสดิ์ ประทุมราช
2529สมมติฐานการวิจัยสวัสดิ์ ประทุมราช
2532โมเดลเชิงสาเหตุ : การสร้างและการวิเคราะห์ศิริชัย กาญจนวาสี