Browsing by Subject นักศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 55  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008A development of a business-oriented English reading course using content- based instruction and team-based learning to enhance the reading ability of EFL undergraduate studentsTeresita J. Bunyakarte
2010A development of the English tourist guides course using a task-based approach to enhance the oral English communication ability of Chiang Mai Rajabhat University undergraduatesNittaya Sanguanngarm
2013FACTORS AFFECTING CAREER CHOICES OF GRADUATING SENIORS : A COMPARATIVE STUDY BETWEEN KOREAN AND THAI STUDENTS IN COLLEGE OF HUMANITIES AND ENGINEERINGChitrada Deeprompong
2549การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถสูง ตามทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์
2544การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานิดา วุฒิวัย
2550การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนิสิตนักศึกษาอัจฉรา ไชยูปถัมภ์
2554การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเน้นเนื้อหา และการปฏิบัติภาระงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และการปฏิบัติภาระงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย
2549การพัฒนารูปแบบศูนย์พัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาสุรภี โสรัจจกุล
2543การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการทำงานระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการทำงานของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยหรรษา สุขกาล
2558การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นแห่งศตวรรษที่ 21 ของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีญาณี วัฒนากร
2554การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
2555การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูแบบ พหุมิติที่มีการตรวจให้คะแนนแบบพหุวิภาคสุกัญญา ทองนาค
2551การพัฒนาโปรแกรมดนตรีบำบัดเพื่อลดภาวะซึมเศร้าสำหรับนิสิตนักศึกษาไทยยุทธนา ฉัพพรรณรัตน
2553การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ : การประยุกต์ใช้โมเดลการวัดเชิงก่อตัวและเชิงสะท้อนธนินทร์ รัตนโอฬาร
2536การวิจัยเพื่อหาวิธีการแก้ไขข้อผิดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่เหมาะสมที่สุด :|bรายงานการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์; พิมพ์ฤดี นาควิโรจน์; วิภาดา อิงคนาท; เปรมจิตต์ ศรีเมฆานนท์; เยาวรีย์ ประเสริฐภักดี; ยุพิน โภคฐิติยุกต์
2551การศึกษาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ตามแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคมสมพล วันต๊ะเมล์
2511การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของนิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวันกับการรับรู้ ที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนระจิต ตรีพุทธรัตน์
2550การสำรวจเจตคติของบุคลากรในองค์กรและนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีต่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชลธิชา ดาษหิรัญ
2554การส่งเสริมการรู้สารนิเทศสำหรับนักศึกษาในห้องสมุดมหาวิทยาลัยฐิติ คำหอมกุล
2551การหมุนภาพในใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยวรงค์ ถาวระ