Browsing by Subject นโยบายการศึกษา -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2014The Study of Thailand's High School Policy, Curriculum and Pedagogy for Incorporation of Learning to Live Together (LTLT) PrinciplesMaura Cusack
2554การพัฒนาระบบการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักการเสริมสร้างพลังอำนาจสุริยวิชญา ทรงกลด
2554การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนไพบูลย์ สุทธิ
2555การวิเคราะห์ความเข้าใจและการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของครูตามนโยบายการศึกษาโชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์
2553การวิเคราะห์มุมมองของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและผลกระทบที่เกิดขึ้นกุลรตี พันธุ์แฉล้ม
2540การวิเคราะห์เชิงการเมืองของพัฒนาการ และทางเลือกในการพัฒนานโยบายการกระจายอำนาจทางการศึกษาภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
2549นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตเพื่อเด็กและเยาวชนไทยจุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์
2543รัฐไทยกับการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านแบบเรียนในช่วง พ.ศ. 2475-2487ปวีณา วังมี
2538แนวคิดของผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับการศึกษาระดับประถมศึกษา ในจังหวัดลพบุรีศิริพร รุ่งไหรัญ
2557แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในอนาคตพัชราภา ตันติชูเวช
2554แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีสำหรับคนพิการจุฑารัตน์ ขนอม