Browsing by Subject น้ำนม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2018The development of ELISA kit to detect antibody response against porcine epidemic diarrhea virus from colostrum and milkAnchalee Srijangwad
2545การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะความคงทนในการให้นมในโคนมลูกผสมโดยใช้โมเดลถดถอยเชิงสุ่มวรางคณา กิจพิพิธ, 2519-
2543การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมในโคนมลูกผสมโดยใช้บันทึกผลผลิตในวันทดสอบสายัณห์ บัวบาน
2547การปรับระดับความเข้มข้นของเกลือแร่ในอาหารข้นที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำนมในโคนมลูกผสมณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; สมชาย จันทร์ผ่องแสง; เพ็ญสุดา ฮงภู่
2543การผลิตโพรเซสชีสบล็อคจากนมยูเอชทีที่หมดอายุการจำหน่ายสุภณิดา พัฒธร
2540การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม โดยวิธีทางจุลชีววิทยากฤติกา ชินพันธ์
2529การวางตำแหน่งสินค้านมยูเอชทีในเขตกรุงเทพมหานครธวัชชัย กังสุวรรณ
2545การศึกษาจีโนไทป์ของแคปปา-เคซีนในพ่อพันธุ์โคนมของกองผสมเทียมศิริลักษณ์ เตชะนรราช, 2520-
2546การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกลิ่นและรสของน้ำนมโคณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์; ธรรมนูญ หนูจักร; ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล.; ปกรณ์ วรานุศุภางกุล; พุทธรักษา วิลาสุวรรณ
2539การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม : รายงานผลการวิจัยศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ; เกรียงศักดิ์ สายธนู; ธงชัย เฉลิมชัยกิจ
2543การเปรียบเทียบวิธีปรับปริมาณน้ำนมมาตรฐานที่ 300 วัน ของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนและลูกผสมขนิษฐา ชันวิจิตร
2539การเสริมนมขาดมันเนยในเครื่องดื่มอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ชุติมา ศีลประชาวงศ์
2547ดัชนีการคัดเลือกโคนมลูกผสม จากลักษณะปริมาณน้ำนม อายุเมื่อคลอดครั้งแรก และช่วงการคลอดครั้งแรกเทอดไชย ระลึกมูล, 2521-
2538ประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบ Delvotest-PR และ Microbial inhibition disk method ในการตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมในประเทศไทย : รายงานผลงานวิจัยธงชัย เฉลิมชัยกิจ; ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
2554ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเซลล์โซมาติกในน้ำนมถังรวมสูงของฟาร์มโคนมรายย่อยศิริชัย เอียดมุสิก
2551ผลกระทบของการติดเชื้อ Streptococcus uberis เข้าเต้านมโคต่อคุณภาพน้ำนมดิบศริญญา ฤกษ์อยู่สุข
2561ผลของการเสริมกากชาต่อสมรรถภาพการผลิต การย่อยได้ปรากฏ และ การผลิตก๊าซมีเทนของแพะนมลูกผสมรพีพัฒน์ สันโดษ
2546รายงานการศึกษาองค์ประกอบในน้ำนมกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการวิจัยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โครงการวิจัยพัฒนาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ 2546ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; สมชาย จันทร์ผ่องแสง; ศิริเพ็ญ โกมลวานิช
2546อิทธิพลของยีนเบต้าและแคปป้าเคซีนที่มีผลต่อลักษณะการให้ผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมช่อทิพ อรุณเดชาชัย, 2519-