Browsing by Subject น้ำหนักตัว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การประเมินภาระงานของการแบกกระเป๋านักเรียนของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตามแนวทางชีวกลศาสตร์สุธาริน สุวรรณโห
2554การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย และการคิดแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถาวรินทร รักษ์บำรุง
2551การรับรู้ภาพลักษณ์ทางด้านร่างกายและวิถีชีวิตของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานสุนทรี มาคะคำ
2554การวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนร่างกายและแรงกดอัดที่หลังส่วนล่างของประชากรอายุ 13 – 18 ปีณัฐชา เมฆเจริญ
2542ความสามารถในการดูดซึมของลำไส้เล็กในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง จากเชื้อเอชไอวีที่มีและไม่มีปัญหาน้ำหนักลดสมชาย เหลืองจารุ, 2511-
2555ต้นทุนประสิทธิผลโปรแกรมการลดน้ำหนักสำหรับวัยทำงานที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานและโรคอ้วนในจังหวัดอุบลราชธานีเจนวิทย์ ศรพรหม
2552ทัศนคติและพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีภาวะอ้วนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครจิรยุทธ โสมขันเงิน
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักตัวของข้าราชการตำรวจที่มีภาวะน้ำหนักเกินกีรติภรณ์ สิงห์วิเศษ
2550ผลของการฝึกแรงต้านด้วยน้ำหนักตัวแบบวงจรที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักศึกษาชายระดับปริญญาบัณทิตสาธิก ธนะทักษ์; เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
2550ผลของโปรแกรมการสร้างพลังอำนาจร่วมกับกระบวนการกลุ่มต่อการปฏิบัติตนในการดูแลน้ำหนักตัวของวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินศรีวัฒนา ปานดี