Browsing by Subject ประกันคุณภาพการศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 60  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในวชิราวุธวิทยาลัยศิริวรรณ โสดา
2541กระบวนการดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนนำร่อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานีสยาม สุ่มงาม
2554กระบวนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยระดับโลก : กรณีศึกษาของประเทศที่มีอัตราเร่งในการพัฒนาสูงธีระพร วีระถาวร
2550กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกในการปฏิบัติงานของครูมานัส ศักดี
2551การจัดการระบบบริหารคุณภาพสุวิมล ธนะผลเลิศ
2546การตรวจประเมินคุณภาพภายในสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาไพบูลย์ โล่ห์สุนทร
2548การตรวจสอบความตรงและน้ำหนักความสำคัญของตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจอมทัพ ขวัญราช
2552การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแบบรวมเรียนอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
2554การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ที ผ่านการประเมินระดับดีมากอัจฉรา ยุทธมนตรี
2551การประยุกต์ใช้วิธีการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อต่ออายุการรับรองศจี จิระโร
2553การประยุกต์ใช้วิธีการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกาาขั้นพื้นฐานเพื่อต่ออายุการรับรองศจี จิระโร; ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
2550การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนากระบวนการปรับปรุงโรงเรียนหลังการตรวจสอบคุณภาพชนกนาถ กัปตพล
2552การพัฒนากระบวนการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการซิกซ์ซิกมาและการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์วิชัย เสวกงาม
2552การพัฒนาการประกันคุณภาพหลักสูตรปริญญาบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการตามเกณฑ์ ABETปูรณัตถ์ วงศ์กมลรัตน์
2549การพัฒนาตัวบ่งชี้การเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภูริต วาจาบัณฑิตย์
2550การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา : การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและความไววารุณี ลัภนโชคดี
2541การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการศึกษา ของคณะครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏศักดิ์ชาย เพชรช่วย
2549การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาวันเพ็ญ ผ่องกาย
2554การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาวัชรี เทพพุทธางกูร
2560การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในที่เน้นการนำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: การประยุกต์ใช้การประเมินแบบเสริมพลังวรวรรณ สังสัพพันธ์