Browsing by Subject ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การจัดการระบบบริหารคุณภาพสุวิมล ธนะผลเลิศ
2543การจัดอันดับคุณภาพการศึกษาในสถาบันราชภัฏกรรณิการ์ พรจิตรสุวรรณ, 2515-
2546การบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยามเวทิต ทองจันทร์, 2516-
2551การประเมินอภิมาน และการวิเคราะห์อภิมาน รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษานงลักษณ์ วิรัชชัย; วรรณี เจตจำนงนุช
2548การปรับปรุงตัวบ่งชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทักษิณา คุณมาศ
2552การปรับปรุงระบบประกันคุณภาพมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริยดา จันทรวัฒนาวณิช
2552การพัฒนาการประกันคุณภาพหลักสูตรปริญญาบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการตามเกณฑ์ ABETปูรณัตถ์ วงศ์กมลรัตน์
2553การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลด้วยเทคนิคดุลยภาพของสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์จินตนา สายทองคำ
2550การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา : การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและความไววารุณี ลัภนโชคดี
2543การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ โดยกลุ่มบุคลากรภายในและกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอานุภาพ ธงภักดี, 2514-
2555การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยโดยการเทียบเคียงสมรรถนะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมอาทิตยา ดวงมณี
2543การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนจุรีวรรณ มณีแสง, 2490-
2552การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดการจัดการความรู้อรสา ภาววิมล
2543การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยลดาวรรณ บัวผัน
2552การพัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐานการประเมินอภิมาน สำหรับประเมินรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยสิรินธร สินจินดาวงศ์
2551การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลปและวิทยาลัยช่างศิลป สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมพรทิพย์ อันทิวโรทัย
2548จากธนาคารโลกสู่อาเซียน: บทเรียนและก้าวต่อไปของ QAพรทิพย์ กาญจนนิยต
2554ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกธิป สุขวารี
2545รายงานการศึกษาตนเอง SSR (Self study report) ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฐากูร จินตะนฤมิตร
2551แนวทางการพัฒนาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัยของรัฐแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครปิยพงษ์ คล้ายคลึง