Browsing by Subject ประชาสังคม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Partnership of international funding agencies and civil society organizations in peace building process in the Southern border provinces of ThailandApichaya O-In
2548กระบวนการเกิดจิตสำนึกสาธารณะของชุมชนบางลำพูประไพพิศ โอฬารวัฒน์
2541การนำเสนอรูปแบบกระบวนการพัฒนาประชาสังคมสำหรับสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาสัก เต๊ะขันหมาก
2544การสร้างประชาสังคมโดยรัฐ : การปรับตัวของรัฐไทยสุรางค์รัตน์ จำเนียรพล, 2517-
2554การส่งเสริมแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบในการปกป้อง (RtoP) โดยภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีแนวร่วมระหว่างประเทศ เพื่อความรับผิดชอบในการปกป้อง (ICRtoP)ฝันหยก บุญสวยขวัญ
2544ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ รูปแบบการดำเนินชีวิต และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง กับการมีจิตสำนึกสาธารณะ ของนักศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครหฤทัย อาจปรุ, 2519-
2548นักข่าว กับบทบาทขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีบุคคลไร้สัญชาติบัณฑิต ภิญโญวัฒนชีพ
2549บทบาทของประชาสังคมข้ามชาติกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน : ศึกษากรณีบริษัทยูโนแคลในพม่าวรวิช วสาคารวะ
2544บทบาทของรายการวิทยุเพื่อชุมชนกับประชาคมสงขลาสิริพร สงบธรรม, 2505-
2546บทบาทในกระบวนการประชาสังคมของสื่อหนังสือพิมพ์ ตามทัศนะของกลุ่มพัฒนาเอกชนภัทราพร จงแจ่ม, 2520-
2545พัฒนาการของสื่อประชาสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ตมนทกานติ์ ตปนียางกูร, 2515-
2529รัฐกับประชาสังคมไม่ใช่สิ่งปฏิกูลทางทฤษฎีอาคม ชนางกูร
2550เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนในฐานะสื่อประชาสังคมเจษฎา เจนพิทักษ์ชาติ
2556แนวทางการจัดความรู้ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนพชรภัทร พึงรำพรรณ