Browsing by Subject ปรัชญาจีน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2530การวิเคราะห์จิตรกรรมจีนสมัยราชวงศ์ซ่งเชิงปรัชญาสุวรรณี ดาวสดใส
2526การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องความดีในปรัชญาจีนสมัยโบราณมาลี ศรีเพชรภูมิ
2524ปรัชญาเกี่ยวกับมนุษย์ของจูซีปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
2542ภาษาและความเป็นจริงในคัมภีร์ เต๋าเต๋อจิง และคัมภีร์จวงจื๊อศริญญา อรุณขจรศักดิ์
2557มิติสุนทรียศาสตร์ในจริยศาสตร์ขงจื่ออันธิฌา แสงชัย
2539มโนทัศน์เรื่องความตายในคัมภีร์จวงจื๊อกิติ ยิ่งยงใจสุข
2544มโนทัศน์เรื่องความแปรเปลี่ยนในปรัชญาของจวงจื่อนารท ศรียามินธน์, 2520-
2552วิวาทะทางปัญญาและกลวิธีทางวรรณศิลป์ในปรัชญานิพนธ์เมิ่งจื่อปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
2553อัตตาณัติในหลุนอี่ว์ : บทวิเคราะห์ไจ๋หว่ออุทัช เกสรวิบูลย์