Browsing by Subject ปัญญา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ : รายงานการวิจัยอุทุมพร จามรมาน; ปทีป เมธาคุณวุฒิ; สุวิมล ว่องวาณิช
2550การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย : รายงานผลวิจัยไพฑูรย์ สินลารัตน์; ปทีป เมธาคุณวุฒิ; สุลักษณ์ ศรีบุรี
2548การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการสอนเพื่อเสริมสร้างดุลยภาพของสมรรถนะทางปัญญา อารมณ์ และจริยธรรม ของนิสิตนักศึกษาวรลักษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
2541การพัฒนาแบบวัดลักษณะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6จรรยาพร แก้วสุจริต
2539การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่เกี่ยวกับการเรียนของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ ในสถาบันผลิตครูสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยพรนภา บรรจงกาลกุล
2523การสร้างชุดการสอนความพร้อมทางสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัยเรื่อง "การฝึกความคิดเชิงเหตุผลในการจำแนกประเภท"ไพบูลย์ อุปันโน
2552การเกิดปัญญาในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธสุภาพร ประดับสมุทร
2551ความชุกของภาวะพุทธิปัญญาเสื่อมระยะแรก และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวีในคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และคลินิกภูมิคุ้มกัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไพศาล แดงพัฒนพงศ์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างการมีสติ ความต้องการทางปัญญา และการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัว : การศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดศรีสะเกษธีรวีร์ จิตมหนิรันดร์; ฐานวีร์ พงศ์พศวัต; ณัฐวุฒิ หาญสุวัฒน์
2543ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณ์ในเยาวชนไทยจิตสุภา ไวทยวรรณ, 2519-
2545ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชนวัดปากน้ำ ในกรุงเทพมหานครธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
2551ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2551 ประเภทเรียงความเรื่อง "พระบรมรูปทรงม้า : ความสามัคคีของปวงประชา สู่การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง "พลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"-
2556ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับผังความคิด เชิงทัศน์ที่มีต่อคุณภาพของโครงสร้างทางปัญญาและความสามารถในการวิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจรัสศรี อังศุภนิช
2540ผลของการใช้รูปแบบเพื่อพัฒนาเมตาคอคนิชั่นที่มีต่อเมตาคอคนิชั่น และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สมจิตร์ ทรัพย์อัประไมย
2541พระปัญญาบารมีของพระเวสสันดรปรีชา ช้างขวัญยืน
2516สัมฤทธิผลทางการเรียน กับความนึกคิดเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญา และทางสังคมของตนเองมานะ สงวนสุข
2545แนวคิดเรื่องปัญญาในอรรถกถาชาดกสหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ