Browsing by Subject ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 451  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Do part-time jobs affect students' academic performance? : a Malaysian caseBuang, Nor Aishah; Noorazman Hasan
2008The effects of collaborative task-based approach with and without network-based language teaching on undergraduate students' English language achievement and student engagementSarapol Chirasawadi
1982Interrelationships among language learning aptitude, attitude and achievement in learning English as a foreign language of Thammasat University freshmenManop Hotrakul
2014KOREAN LANGUAGE STRATEGIES AND MOTIVATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN NAKHON SI THAMMARATAnutsara Sukbumperng
31/12/2019SELECTED PSYCHOLOGICAL FACTORS RELATED TO TWELFTH GRADE STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT IN KAMPONG THOM PROVINCE, KINGDOM OF CAMBODIA-
2529กระบวนการและปัญหาในการสร้างแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประสิทธิ์ สวัสดิ์ประดิษฐ์
2556การจัดการเรียนรู้ด้วยหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นพงศธร สุกิจญาณ
2530การทดสอบสอนภาษาไทยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักพหูสูตวิไลวรรณ จันณรงค์
2519การทำนายผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)เพลินพิศ นันทจิต
2549การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษามณีรัตน์ กรุงแสนเมือง
2541การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยตัวแปรด้านการกำกับตนเองในการเรียน การรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ ทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานครจิราภรณ์ กุณสิทธิ์
2529การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยองค์ประกอบบางประการของตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ ในกรุงเทพมหานครไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
2547การนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีรูปแบบการเรียนต่างกันพิชัย ทองดีเลิศ, 2511-
2550การประเมินโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำเพื่อเป็นนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม แบบเรียนร่วมห้องเรียน : รายงานการวิจัยณัฐพร สุดดี; สุปราณี จิราณรงค์
2545การปรับตัว กลวิธีการเผชิญปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1เปรมพร มั่นเสมอ
2541การปรับแต้มเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยคะแนนความถนัดทางการเรียน : การเปรียบเทียบระหว่างวิธีการปรับเทียบอิควิเปอร์เซ็นไตล์ เชิงเส้นตรงและไออาร์ทีกนิษฐา แสนแก้ว
2532การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์วรรณทิพา รอดแรงค้า
2545การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผลการเรียนทางคณิตศาสตร์ และความตระหนักรู้ในการรู้คิดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้การผสมผสานแนวคิดการประมวลสารสนเทศและการรู้คิดสมยศ ชิดมงคล
2549การพัฒนาตัวบ่งชี้ลักษณะของการบ้านที่ดีและอิทธิพลของการบ้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนธาราทิพย์ พุ่มชุมพล
2556การพัฒนานโยบายการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครโชดก ปัญญาวรานันท์