Browsing by Subject ผู้บริหารระดับสูง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2015CEO ownership and stock market performance : evidence from the Stock Exchange of Thailand and Market for Alternative InvestmentAlex Manoonpol
2553การนำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ และเรื่องราวของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คณัชชา เพ็ชร์ไทย
2556การพัฒนาแบบประเมินผู้บริหารทางการพยาบาลระดับสูงที่มีศักยภาพโดดเด่น โรงพยาบาลทั่วไปพิลักษณ์ระวี ระหว่างบ้าน
2554การยอมรับเข้าทำงานของผู้บริหารต่อผู้พ้นโทษหญิงที่ได้รับการฟื้นฟู : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการสิทธิภา โลจายะ
2552การรับรู้ของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่องบประมาณรูปแบบจินตทัศน์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรวิจิตรา มหบุญพาชัย
2551ผลกระทบของภาวะผู้นำ ความสามารถในการดูดซับความรู้และกลยุทธ์ธุรกิจต่อนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยสุพกาญจน์ วิทยพัธนา
2549อิทธิพลของภาพลักษณ์ของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ที่มีต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้ารุจิพัชร์ เรืองธารีพงศ์