Browsing by Subject ผู้สูงอายุ -- การดำเนินชีวิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013THE EFFECT OF HOME-BASED LIFESTYLE CHANGE INTERVENTION TOWARD QUALITY OF LIFE AMONG ELDERLY IN SAMSUNG DISTRICT, KHONKEAN PROVINCE, THAILANDKorravarn Yodmai
2558การนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพบนฐานระบบสุขภาพพอเพียงสุรพิเชษฐ์ สุขโชติ
2553การมีชีวิตอยุ่กับภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นของผู้สูงอายุ : การศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพนิตติยา น้อยสีภูมิ
2552การออมเพื่อความมั่นคงยามสูงวัยชลธิชา อัศวนิรันดร
2539ความต้องการที่อยู่อาศัยในวัยสูงอายุ ของผู้ที่ทำงานบริษัทชั้นนำในกรุงเทพมหานครบัญชา บูรณสิงห์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญปัญหากับสุขภาวะเชิงอัตวิสัยในบุคคลในช่วงระยะเกษียณชนิดา ชโยปถัมภ์; ณัฐนิช มณีวรรณกุล; ณัฐพิชญ์ อินต๊ะนางแล
2560ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทยจารุวรรณ ศรีภักดี
2557ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ
2552ประสบการณ์การมีชีวิตอยู่กับโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยวัยสูงอายุพูลสิน เฉลิมวัฒน์
2559ประสบการณ์ด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติสูงอัจจิมา พัชรดำรงกุล
2551ประสิทธิภาพของการฝึกทักษะในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยกิจกรรมแบบมอนเตสซอรี่ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มแรกกนกพรรณ กรรณสูต
2555ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุบุศริน บางแก้ว
2538ปัจจัยที่มีส่วนกำหนดต่อการเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์วนิดา นิรมย์
2558ผลกระทบของค่านิยมและวิถีชีวิตต่อทัศนคติต่อผู้สูงอายุและปฏิสัมพันธ์ในสังคม กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยสมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย; ณัฐพล อัสสะรัตน์; สุวาณี สุรเสียงสังข์
2537ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุวรัญญา คุ้มผาติ
2556ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อมที่อาศัยในชุมชนนรินทร์รัตน์ เพชรรัตน์
2556ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการฝึกบริหารการหายใจโดยการเป่าฮาร์โมนิกาต่ออาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังชลภูมิ รุ่งรจนา
2549"พลังสีหมากสุก" : ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมของผู้เฒ่าบ้านนอกจากร้อยเอ็ดในบริบทสังคมนครสาคร สมเสริฐ
2540ภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทยนิสากร กรุงไกรเพชร
2560มาตรการทางภาษีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอัณษิฏา นันทพิสิฐ