Browsing by Subject พม่า -- การเมืองและการปกครอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2013ARMED CONFLICT, INTERNALLY DISPLACED PERSONS AND PROTECTION IN KACHIN STATE, MYANMARZaw Lut
2010Maintaining the union of Burma : the role of the ethnic nationalities in a Shan perspective between 1946-1962Samara Yawnghwe
2006Myanmar's capital relocation from Yangon to Pyinmana NaypyidawDulyapak Preecharushh
2549การดำเนินนโยบายต่างประเทศของพม่าในส่วนสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า : รายงานวิจัยพรพิมล ตรีโชติ
2555การเปลี่ยนผ่านของเมียนมาร์: เงื่อนไขที่กองทัพถอยออกไปในช่วงต้นศตวรรษที่ 21ละมัย พรมประทุม
2549ความมั่นคงและสมรรถนะทางการเมืองของประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน : ศึกษากรณีเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่าพรพิมล ตรีโชติ; สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี; วัชรินทร์ ยงศิริ; ทรงฤทธิ์ โพนเงิน
2557บทบาทของกลุ่มธุรกิจกับการปฏิรูปทางการเมืองในพม่า : รายงานวิจัยณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์; ขนิษฐา คันธะวิชัย; ณัฐช์นิชา ตั้งวีรัตน์กร; สาทร ศรีเกตุ
2549บทบาทของประชาสังคมข้ามชาติกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน : ศึกษากรณีบริษัทยูโนแคลในพม่าวรวิช วสาคารวะ