Browsing by Subject พลศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019EFFECTS OF PHYSICAL EDUCATION LEARNING MANAGEMENT IN GYMNASTIC USING SAFETY PRINCIPLES ON INJURIES PREVENTION OF ELEMENTARY SCHOOLS STUDENTS-
2559การนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกที่มีระดับความสามารถปานกลางในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในระดับประถมศึกษาเบญจพร คำจันทร์
2560การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามอุดมการณ์โอลิมปิกเพื่อสร้างเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปิยภูมิ กลมเกลียว
2540การพัฒนารูปแบบการประเมินโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ของสถาบันผลิตครูพลศึกษาในประเทศไทยสุนทรี ศิริอังกูร
2552การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความมีน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนระดับประถมศึกษาดนัย ดวงภุมเมศร์
2553การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยโดยใช้ผลการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางด้านคิเนแมติกส์ของนิสิตปริญญาบัณฑิตสบสันติ์ มหานิยม
2516การศึกษาปัจจัยโปรแกรมการสอนและทักษะทางกีฬาบาสเกตบอลพิศวง เพชรคล้าย
2513การศึกษาปัญหาการจัดและการบริหารด้านพลศึกษา ในสถาบันฝึกหัดครูเสมือน พิชิตกุล
2540การศึกษาพฤติกรรมการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครดวงเดือน พยอมหอม
2516การสำรวจเนื้อที่ที่ใช้ทำการสอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ของรัฐบาลสุคนธ์ ภู่ต้อง
2521การหาน้ำหนักตัวของนิสิตนักศึกษาหญิงโดยวิธีของ ดี เอส บีเจษฎา เจียระนัย
2516การเปรียบเทียบความสามารถทางบาสเกตบอลของนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม่ และวิทยาลัยครูจันทรเกษมรัตนา เกษมสวัสดิ์
2516การเปรียบเทียบผลการฝึกร่างกายตอนเช้ากับตอนบ่ายพูนศักดิ์ ประถมบุตร
2516การเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่ออาชีพครูของนิสิตวิทยาลัยการศึกษาพลศึกษาสมเจตน์ อภิมณฑ์รักษา
2540ความต้องการเสริมสมรรถภาพการนิเทศวิชาพลศึกษาของศึกษานิเทศก์ สังกัดกรมพลศึกษาพรรณพิมล สมบัติศิริ
2557ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการกิจกรรมนันทนาการในสถาบันการพลศึกษาสุดาภรณ์ สมัครผล
2516ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบเออร์โกเมตรีย์ ฮาร์วาร์ดสเต็ปเทสท์และการวิ่งระยะทางไกลแน่งน้อย สงวนวิทย์
2518ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลทางการเรียนกับทักษะกิจกรรมพลศึกษาศุภรัตน์ สุขสมนิล
2527คุณลักษณะที่พึงปรารถนาของบุคลากรทางพลศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานเอกชน ในกรุงเทพมหานครสุชาติ ทวีพรปฐมกุล
2534ปัญหาการจัดและบริหารโปรแกรมพลศึกษาของหัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาสมคิด สวนศรี