Browsing by Subject ภาวะโลกร้อน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2013SOLUBILITY STUDY OF CARBON DIOXIDE IN AQUEOUS 2-(DIETHYLAMINO)ETHANOL (DEAE) SOLUTIONPattara Boonpipattanapong
2013A STUDY OF COMMUNITY RENEWABLE ENERGY PROJECTS MOVING TOWARDS BEST MANAGEMENT PRACTICES BASE ON SUSTAINABLE COMMUNITY RENEWABLE ENERGY IN SATHYA SAI SCHOOL THAILANDPanichat Kitisittichai
2556การจำลองซีเอฟดีของเครื่องปฏิกรณ์อากาศในการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงพิริยา ใหลอาภาธร
2551การนำเสนอเรื่องภาวะโลกร้อนในเว็บไซต์ภาษาไทยและการรับรู้ความเสี่ยงของผู้รับสารเจนติมา เกษมวิชญ์
2552การวิเคราะห์เนื้อหาด้านภาวะโลกร้อนที่ปรากฎบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์โอฬาร โอฬารรัตน์
2552การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดต้านภัยโลกร้อนของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานครวรวิทย์ อุ่นจิตร
2552การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครปริยดา วันไทย
2559การเลือกดักจับแก๊สเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์จากแก๊สผสมกระแสไฮโดรเจนเข้มข้นบนตัวดูดซับของแข็งชนิดดินที่ดัดแปรหมู่ฟังก์ชันพื้นผิวด้วยเอมีน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี
2550การแสวงหาข่าวสาร ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสุภาพร ครุสารพิศิฐ
2551ความรู้ ทัศนคติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะโลกร้อน : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีวิณาภรณ์ ธูปแพ
2554นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุดภาวะโลกร้อนสุขสันติ แวงวรรณ
2553ประสิทธิผลของการใช้ภาพและข้อความที่สร้างความกลัวในการรณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อนนรีรัตน์ งามประดิษฐ์