Browsing by Subject ภาษาอังกฤษ -- หลักสูตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นงนุช สีสันต์
2539การดำเนินงานการใช้หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12ประจญ ถาวร
2540การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นสุดสายใจ ชาญณรงค์
2547การพัฒนาหลักสูตรแบบเน้นกระบวนการทำโครงงานเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจุไรรัตน์ สุดรุ่ง, 2496-
2524การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับลักษณะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัจฉรา วงศ์โสธร; กัณฑาทิพย์ สิงหเนติ; ฝอยฝา พันธุ์ฟัก; วรรณพร วีรวัฒน์; สุพัฒน์ สุกมลสันต์; เสาวภา จึงพัฒนาพงษ์
2529พัฒนาการของการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาทวานิต ธุถาวร