Browsing by Subject ภาษาไทย -- ตัวสะกด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำสะกดยากในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยพัชรี วรจรัสรังสี; ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์
2540การวิเคราะห์คำสะกดยากที่เขียนผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยพัชรี วรจรัสรังสี
2534การศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยวิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์
2516การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ตัวสะกดภาษาไทย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นิตยา วิศาลการัณย์
2524การเปรียบเทียบการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวิธีฝึกการสะกดคำและวิธีสัมพันธ์ทักษะมณฑนา วัฒนถนอม
2544สาระหลักภาษาปิตินันธ์ สุทธสาร