Browsing by Subject มาตรฐานการทำงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การกำหนดมาตรฐานผู้ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบกฎหมาย : กรณีศึกษาผู้ช่วยดูแลปรุฬห์ รุจนธำรงค์
2553การกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของบริษัทจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard)ฐิติมา สุวรรณรังษี
2554การปรับปรุงระบบบริหารหน่วยปฏิบัติการทดสอบลูกถ้วยไฟฟ้า ตามแนวทางมาตรฐาน มอก. 17025:2548จุฬารักษ์ วรรณปิยะรัตน์
2548การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องขององค์กรโดยใช้ดัชนีวัดสมรรถนะหลักของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 : กรณีศึกษาของโรงงานแปรรูปและประกอบชิ้นส่วนจากโลหะอิทธินาถ จุฬาพรหมเดช
2551การพัฒนาดัชนีวัดผลการดำเนินงานหลักด้านคุณภาพบริการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกุณฑญา เปลี่ยนสมัย
2551การพัฒนาดัชนีวัดสมรรถนะหลักด้านคุณภาพการบริการของฝ่ายจำหน่ายไฟฟ้ากมลวรรณ ชัยพรหม
2554การพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคดุลยภาพเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล
2550การพัฒนาตัวบ่งชี้ปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาพิษณุ ประจงการ
2546การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยฐาปนีย์ ธรรมเมธา
2545การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์ศศิยา วิจิตรจามรี
2550การสร้างเกณฑ์มาตรฐานการผลิตละครโทรทัศน์ไทยองอาจ สิงห์ลำพอง
2548ดัชนีวัดผลการดำเนินงานผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอันตรายด้วยรถบรรทุก กรณีศึกษา สินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์
2540สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากัลยา ศุภศิริ