Browsing by Subject รักร่วมเพศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การยอมรับตนเองด้านความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชาย : การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทีมผู้วิจัยเห็นชอบร่วมกันภาคภูมิ เดชะอนันต์วงศ์
2543การรับรู้ และ ทัศนคติของกลุ่มรักต่างเพศและกลุ่มรักร่วมเพศที่มีต่อโฆษณารักร่วมเพศในสื่อสิ่งพิมพ์และพฤติกรรมรักร่วมเพศสังคมไทยกรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย
2550การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบอำนาจนิยมในเพศชายกับอคติต่อบุคคลรักเพศเดียวกันชายในที่ทำงานชาญวิทย์ เกตุเทศ
2550การสื่อสารเพื่อการเปิดเผยตนเองของกลุ่มหญิงรักหญิงปัณณิกา จันทรปรรณิก
2554การเปิดเผยตนเองต่อครอบครัวของบุคคลที่รักเพศเดียวกันกาญรัตน์ อินทุรัตน์
2532ความสัมพันธ์ในครอบครัว รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว และทัศนคติที่มีต่อเรื่องรักร่วมเพศของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเนตรชนก บัวนาค
2544บทบาทของ "เว็บไซต์อัญจารีดอทคอม" ในการเป็นมณฑลสาธารณะของกลุ่มหญิงรักหญิงบุญญาภรณ์ วาณิชยชาติ, 2519-
2554ประสบการณ์การเปิดเผยความโน้มเอียงทางเพศของชายรักชายต่อครอบครัวเตโช ชัยวุฒิ
2558ประสบการณ์ด้านจิตใจของสมาชิกในครอบครัวภายหลังการเปิดเผยตนเองของผู้ที่มีความโน้มเอียงทางเพศแบบรักเพศเดียวกันอรุณี ศุทธิชัยนิมิต
2551ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการเปิดเผยสถานภาพของหญิงรักเพศเดียวกันในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นต่อครอบครัวอรุณี ศุทธิชัยนิมิต
2549ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับอคติของวัยรุ่นต่อบุคคลรักเพศเดียวกันชายและหญิงอดิศร ทองรักษ์
2558ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มชายรักชายผู้ใหญ่ตอนต้นเพชรี ยังประภากร; รักษ์พล สุระขันธ์; ลภัสรดา จันทร์รัศมี
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานครธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย
2556ผลของการใช้สื่อในการเปลี่ยนเจตคติต่อชายรักชายทักษ์ดนัย วังวล; ศิรินภา ชูรัศมี
2542ภาพและกระบวนการสร้างภาพชายรักร่วมเพศในละครโทรทัศน์ไทย กับการรับรู้ภาพแบบฉบับของผู้ชมรุจิเรข คชรัตน์
2542รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในเขตกรุงเทพมหานครกิ่งรัก อิงคะวัต
2543สิทธิและเสรีภาพของรักร่วมเพศชายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ : วิเคราะห์จากปัญหาของสังคมไทยยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์
2553เจตคติต่อผู้มีรสนิยมทางเพศแบบรักร่วมเพศ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เรียนในโรงเรียนชายล้วน โรงเรียนหญิงล้วนและโรงเรียนสหศึกษาณัฐวรรณ สุสมาธิยากร; กันตินันท์ พงศ์พิพิธธน; ศิโรมณ์ ผุดประภากุล
2546แนวทางการให้การศึกษาเพื่อความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนรักเพศเดียวกันปิยรัตน์ มาร์แต็ง